diumenge, 11 d’octubre del 2009

Privatitzacions i precaritzacions a l'Ajuntament.


Manifest de la Junta de personal / Comitè d'empresa i seccions sindicals d' A.I.-A.S.I.-CC.OO.-C.G.T.-U.G.T. de l'Ajuntament de Barcelona contra la privatització del del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones.

NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL CIRD


La Junta de Personal i Comitè d'empresa. les seccions sindicals de CC.OO.,
U.G.T., A.S.I. , A.I. i de CGT de l'Ajuntament de Barcelona, davant les
preocupants notícies que apunten a la privatització de la gestió del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) mitjançant l’externalització
del servei a una empresa privada.


MANIFESTEN
Que s'oposen frontalment a les pretensions de l'Ajuntament en el sentit de
continuar passant innecessàriament serveis públics a la gestió i/o execució
privada, tot canviant llocs de treball municipals per altres privatitzats
en condicions que poden arribar a ser molt precàries, i menys en casos com
el que es planteja al CIRD, que suposaria desmuntar un servei de gestió
pública amb 24 anys d’història a la ciutat i que per la seva vàlua mereixia
ser reforçat sense precarietat i amb la garantia de ser prestat per
personal públic funcionari que queda al marge d'interessos privats o
clientelars en la trajectòria i qualitat de les seves prestacions.


Que recolzen i recolzaran amb tots els seus mitjans als treballadors i
treballadores del CIRD que defensen el necessari caràcter públic de
l’execució del servei, i a tots i totes els que potser en un futur massa
proper es puguin trobar en una situació com aquesta.


Que la privatització del CIRD comporta un incompliment del vigent Acord de
condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament , en el
sentit dels articles 23 al 26, pel que fa a: l’obligació de negociar
mesures de racionalització (art.23), l’obligació d’informar a l’òrgan de
representació de personal de qualsevol canvi de gestió dels serveis
(Art.26), l’obligació de negociar amb la Comissió de seguiment la
racionalització de plantilla (Art.24), l’aprofitament dels recursos propis
(Art.25) .DEMANEN
Al govern municipal i als grups municipals representats al Ple que aturin
aquest projecte privatitzador i tots els altres de semblants que puguin
haver en cartera. Esperem de l'Ajuntament que insisteixi en una política de
gestió i execució de serveis públics sense fer abandó del marc de la gestió
pública i respectant els drets de les dones de Barcelona i de les diferents
associacions i grups d'estudi sobre la problemàtica i realitats de les
dones en general, consistents en rebre serveis específics de la seva
condició de gènere amb recursos laborals no precaritzats i amb garantia de
la no interferència d’interessos privats o clientelars.

Avís : ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.