dijous, 23 de desembre de 2010

Oferta pública i promoció interna 2009 2011 a l'Ajuntament de Barcelona.


Informació sobre l'oferta pública, promoció interna i funcionarització facilitada pels sindicats CCOO i UGT

CCOO:
OFERTA PÚBLICA, PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL i FUNCIONARITZACIÓ

Companys/nyes
Després de les reunions mantingudes amb el departament de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona, es va arribar a un compromís sobre les dates aproximades en les que sortirà la publicació de les bases que es relacionen a continuació:

OFERTA PÚBLICA,
les bases pendents d’oferta pública compromeses pel 2010 es negociaran entre finals de novembre i desembre.
- De les 12 places de Tècnic Superior en Art i Història es convocaran 4 que seran per arxivers (aquestes bases ja han estat publicades al BOPB de data 26-11-2010)
- 19 places de tècnic superior en Psicologia i Educació (sortiran publicades al gener de 2011)
- 5 places de tècnic superior en ciències (sortiran publicades al gener de 2011)
- 8 places de tècnic superior en Dret (sortiran publicades al febrer de 2011)
- 1 plaça de tècnic superior en economia i sociologia (sortiran publicades al gener de 2011)
- 26 places de subalterns (sortiran publicades al febrer de 2011)
- 68 places d’auxiliar administratiu (sortiran publicades al març de 2011)
- 5 places de tècnic Superior en Gestió (sortiran publicades al març de 2011)
- 13 places de tècnic Superior en Arquitectura i Enginyeria (sortiren publicades al març de 2011)

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL
- 30 places de grup E al grup C2 que sortiran publicades al mes de febrer.
- 50 places del grup C2 al grup C1 (gràcies a l’intervenció de CCOO han estat ampliades les places convocades pel 2010 de 30 a 50)
- 30 places del grup C1 al grup A2
- 20 places del grup A2 al grup A1
Aquestes tres últimes promocions, aproximadament seran publicades entre els mesos de febrer i març.

FUNCIONARITZACIÓ
Dins d’alguns d’aquest processos s’inclourà la previsió de places de promoció interna per tal que el personal laboral fix pugui accedir voluntàriament a la regularització de categories com a funcionaris.

Informació de l'UGT:

Informació Oferta Pública, Promoció Interna Especial i Funcionarització

Com tots/es sabeu la situació econòmica es molt complicada i el govern del Sr. ZP amb les seves retallades ens ho posa més difícil. Els decrets de nova planta (Llei de Mesures de Contenció de la despesa i la futura llei de Pressupostos Generals de l’estat de 2011) preveuen de facto una congelació de les plantilles a totes les AAPP per els anys 2011, 2012 i 2013, amb una taxa de reposició del 10%, que vol dir que de cada 10 jubilacions només podrà convocar-se 1 plaça a OP (oferta pública), a banda de no poder incrementar en cap cas plantilles pressupostàries, ni interinatges. Una situació difícil per a tots els interins, creiem que el ritme de nous nomenaments es reduirà notablement l’any 2011.
Esperem que les retallades en programes, substitucions i reforç no comportin molts cessaments. La UGT vigilarà d’aprop tot el procés i garantirà la cobertura de tots els llocs de treball necessaris per prestar uns serveis públics de qualitat, donant estabilitat laboral a tots els interins.

Aquest 2010 els efectes perversos s’han començat a notar, solament 250 places de Guàrdies Urbans i 30 de Bombers han estat convocades. La generositat amb Guàrdies deriva del compromís polític de l’Alcalde per aquesta legislatura, increment de 1000 noves places, evidentment sense comptar amb les baixes vegetatives que s’han anat produint, molt al estil de les previsions d’aquest govern municipal. En el cas de Bombers per tots/es els que esteu interessats estem en període de presentació d'instàncies, el termini finalitzarà el 20/12, l’execució probablement a mitjans de febrer. I de la resta de les places de totes les demés categories, on són?.
Per l’any vinent esperem encara una reducció en el nombre de places de la OP de Bombers i Guàrdies i que es mantingui la decisió de no convocar cap plaça d’altres categories, això serà així segons l’Administració Municipal per complir els decretos de nueva planta i la “Legalidad vigente”, curiosa manera de treure’s les puces de sobre.

És en aquest marc que la UGT hem aconseguit desencallar i posar en marxa la publicació de les convocatòries d’OP de l’any 2009 i una part important de les places de promoció interna especial del Conveni 2008-2011,sense deixar de banda els processos de funcionarització (FUN) lligats a aquestes promocions.
La previsió de l’article 20.2 per la Promoció Interna Especial és de 30 places del grup E al grup C2, de 100 places del grup C2 a C1, 100 places del grup C1 a A2 i de 60 places del grup A2 al grup A1. Així doncs, en la comissió paritària la UGT fent valer la seva força hem acordat la convocatòria dels següents processos per negociar i publicar, des d’ara i fins el primer trimestre de l’any 2011:
30 places de Grup E al Grup C2, de Subaltern a Auxiliar Administratiu, Previsió publicació Febrer 2011
50 places de Grup C2 al Grup C1, d’Auxiliars Administratius-Pràctics a Administratius, Previsió publicació Gener 2011
30 places de Grup C1 al Grup A2, d’Administratius o Tècnics Auxiliars a Gestors, Previsió publicació Febrer 2011
21 places de Grup A2 al Grup A1, de Tècnics Mitjans a Tècnics Superiors amb la següent distribució:
10 places Tècnic Superior de Gestió, Previsió publicació Març 2011
4 places Tècnic Superior d'Enginyeria, Previsió publicació Març 2011.
5 places Tècnic Superior de Psicòleg i Pedagog (més FUN –funcionarització-) Previsió publicació Gener 2011
1 plaça Tècnic Superior en Economia (més FUN) Previsió publicació Gener 2011
1 plaça Tècnic Superior en Ciències ( Ciències Biològiques) (més FUN) Previsió publicació Gener 2011

Com podeu veure no hi ha previsió de funcionarització del Grup E a Grup C2 (per Aux. Pràctics) ni del Grup C2 a Grup C1 (per Tec. Auxiliars), la UGT exigirà que tots els companys i companyes laborals d’aquestes categories també tingui la possibilitat de passar un procés de funcionarització.

De les 290 places previstes se'n convocaran 131 un 45%, de manera que per primera vegada en molt temps abans de que s’acabi la vigència del conveni tindrem places de promoció interna especial ofertades i executades. Quedaran pendents159 places distribuïdes de la manera següent:
50 places de Grup C2 al Grup C1, d’Auxiliars Administratius-Pràctics a Administratius
70 places de Grup C1 al Grup A2, d’Administratius o Tècnics Auxiliars a Gestors
39 places de Grup A2 al Grup A1, de Tècnics Mitjans a Tècnics Superiors, a negociar la distribució per categories.

Pel que fa a l’Oferta Pública 2009 i restes d’anys anteriors les previsions són les següents:
-4 places de Tècnic Superior en Art i Història branca arxivística Grup A1, negociades, Previsió publicació DOGC 29/12, cal recordar que resten pendents de negociar 8 places d’altres branques.
-13 places de Tècnic Superior d’Arquitectura i Enginyeria Grup A1, Acabat termini de presentació d'instàncies 27/09/2010, Previsió execució Febrer 2011
-30 places de Tècnic Mitjà d’Arquitectura i Enginyeria Grup A2, Acabat termini de presentació d'instàncies 27/09/2010, Previsió execució Febrer 2011
-19 places de Tècnic Superior en Pedagogia i Psicologia Grup A1, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
-1 plaça de Tècnic Superior en Economia i Sociologia branca economia Grup A1, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
-4 places de Tècnic Superior en Ciències Grup A1, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
-8 places de Tècnic Superior en Dret Grup A1, pendents de presentació de bases, Previsió publicació Febrer 2011
-5 places de Tècnic Superior de Gestió, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Març 2011
- 68 places d’Auxiliar Administratiu, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Març 2011
- 26 Places de Subaltern, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Gener 2011

Grup E Oferta Pública:
26 Places de Subaltern. Pendents negociació OP2009, Previsió Febrer 2011
Promoció Interna Especial Grup E a Grup C2:
30 places d’auxiliars Administratius. PIE (Promoció Interna Especial Conveni 2008-2011) pendents negociació, previsió Gener 2011
Demanarem que vagi lligat a un procés de funcionarització (FAN) per tots als Auxiliars Pràctics laborals

Oferta Pública 2009 Grup C2:
68 places d’Auxiliar Administratiu.Pendents negociació OP 2009, previsió Març 2011
-Promoció Interna Especial Grup C2 a Grup C1:
50 places d’Administratiu. En negociació les Bases, Previsió de la Convocatòria Gener 2011
Aquesta promoció és com totes les altres, surt de la Negociació en la comissió paritària, encara que alguns Sindicats creguin que fan de més i de menys. En aquest cas també demanarem que vagi lligat un procés de funcionarització (FAN) per a tots els Tècnics auxiliars laborals

- Promoció Interna Especial Grup C1 a Grup A2:
30 places Tècnic/a Mitjà/na de gestió (Gestors), pendents de negociació, previsió Febrer 2011

-Promoció Interna Especial de Grup A2 a Grup A1:
10 places de Tècnic Superior de Gestió. Aprovades pendents de presentació, març 2011
4 places de Tècnic Superior d’Enginyeria. Aprovades pendents de presentació, març 2011
1 plaça de Tècnic Superior d’Economia + FUN. Presentades les bases, en negociació, gener 2011
1 plaça de Tècnic Superior en Ciències + FUN. Presentades les bases, en negociació, gener 2011
5 Places de Tècnic Superior en Psicologia i Pedagogia + FUN. Presentades les bases, en negociació, gener 2011

-Oferta Pública 2009 Grup A1:
4 places de Tècnic Superior en Art i Història branca arxivística. Previsió Publicació DOGC 29/12
19 places de Tècnic Superior en Pedagogia i Psicologia, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
1 plaça de Tècnic Superior en Economia, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
8 places de Tècnic Superior en Dret, pendents de presentació de bases, Previsió publicació Febrer 2011
5 places de Tècnic Superior de Gestió, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Març 2011
4 places de Tècnic Superior en Ciències, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011


-Conclusions:
Creiem que estem en el bon camí, us encoratgem a tots i totes perquè us presenteu. Els interins/es per consolidar els vostres llocs de treball i a tots els treballadors/es de la plantilla municipal que compleixin les condicions d’alguna de les convocatòries per la seva promoció professional. Vénen temps difícils, probablement acompanyats d’un canvi en el govern municipal a les eleccions de maig de 2011. Un escenari que endarrerirà moltes coses i dificultarà la negociació dels nous processos tant d’OP com de la PIE (Promoció Interna Especial Conveni 2008-2011). Igualment dir a tots els laborals de plantilla que es puguin funcionaritzar amb els processos que anirem encetant, que ho facin, recordeu que si algun dia tenim nova relació de llocs de treball (RTL), molts llocs estaran reservats per a funcionaris i això provocaria el vostre estancament professional i la impossibilitat d’ocupar-los.
.

Repercussió de la congelació de pagues.


Informació facilitada pel sindicat UGT:
Després de nombroses consultes sobre la incidència que tindrà el decret de reducció del 5% de salaris, a les pagues extres, volem informar-vos de la implicació d'aquest decret a la paga extra de desembre d'aquest any.
Com tothom sap, el mes de juny, l'Ajuntament ens va aplicar una retallada del 5% de mitjana, a quasi tots aquells complements específics que composen les retribucions complementàries.
En referència a les retribucions bàsiques ( sou base i triennis ), que són els que regula la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, el decret diferia la seva aplicació a les pagues extraordinàries, i marcava la quantia de cadascuna d'elles en relació a cada grup d'adscripció
.
A la paga extra de desembre d'aquest any, el grup A1 hauria de cobrar un sou base de 1161,30 euros i segons la modificació de les taules salarials en relació al sou base, li descomptaran 623,62 euros, per tant el sou base real serà de 537,68, Això representa una retallada del 46,29 % de les seves retribucions bàsiques, comptant també la part corresponent a l'antiguitat.
El grup A2 hauria de percebre 985,59 euros de sou base, però cobrarà 662,32 amb una retallada del 32,79% a les seves retribucions bàsiques.
El grup C1 hauria de percebre 734,71 euros de sou base, però cobrarà 608,34 en aquest cas el retall serà del 17,19 % a les seves retribucions bàsiques.
Així el grup C2 hauria de percebre 600,75 euros de sou base, però cobrarà 592,95 i en aquest cas la retallada serà del 1,29% a les seves retribucions bàsiques.
Per últim el grup E cobrarà 548,47 el que representa que no hi tindrà cap retallada.

La congelació que segons preveu el Decret i la Llei de Pressupostos Generals pel 2011, farà que aquesta reglamentació especial sobre les retribucions bàsiques, sigui extensible també a les pagues extres de juny i desembre de l'any que ve.
.

dimarts, 21 de desembre de 2010

Assemblea sobre els plans d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.


Informació facilitada pel sindicat CGT:

Concentració de treballadors/es dels Plans d'Ocupació Municipals
el 22 de desembre de 2010 a la Pl. Sant. Jaume a les 17:30.
Convoca : Assemblea de Plans d'Ocupació Ajuntament de Barcelona del 15/12/2010

Resum Assemblea sectorial Plans Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona del 15/12/2010

La Secció sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona , va acollir als locals de la CGT a la Via Laietana, 18, 9a planta el passat dimecres 15 de desembre de 2010 a les 17:30 una assemblea del sector de companyes i companys afectats pels PEO's , per tal de donar lliure expressió i organització a la seva lluita.

Participació
Els assistents a l'Assemblea procedien de diverses dependències municipals entre les moltíssimes on els 2081 participants hi tenen presència. Malgrat de no disposar de cap forma de contacte directa ni de coneixement dels llocs de treball concrets l'assemblea va disposar d'una important afluència de participants.

Valoracions
Les valoracions dels assistents van ser molt crítiques amb el desenvolupament dels plans, i sobretot en la farsa que comporta que d'aquí a pocs dies es quedaran sense feina en l'actual marc d'atur massiu. Un tema especialment criticat va ser el de la formació. En diversos casos explicats pels propis afectats es posava de relleu que el menyspreu cap a les persones en atur que participen en els Plans no és només de plantejament si no que en determinades dependències ha comportat fins i tot un tracte despectiu, com la manca d'eines de treball adequades o la simptomàtica retirada d'us de “taquilles” per canviar-se malgrat no haver acabat el contracte. Els companys afectats pels PEO's deixaran de treballar en els Plans entre aquest desembre i el gener, trobant-se l'1 de febrer ja tots/es sense ocupació.

Acords
Les propostes d'acord es van resumir en 3 finalment:
· Aprovació d'una plataforma reivindicativa, tal com la de l'ICUB però afegint de forma explícita el necessari dret i objectiu a una Ocupació continuada .
· La necessitat de donar continuïtat i extensió a les denúncies i reivindicacions , que es va concretar en ampliar la xarxa de contactes partint de la primera llista d'e-mails recollits amb els nous de cada centre de treball. I també proposant coordinar-se i treball de comissions des d'aquesta llista i des d'eines d'Internet . També la difusió dels acords per la premsa o altres mitjans.
· Una acció col·lectiva en forma de concentració d'afectats per lliurar formalment la Plataforma de PEO's a l'Ajuntament de Barcelona , al regidor Jordi William Carnes i Ayats , Regidor de Promoció Econòmica Ajuntament de BARCELONA. Concretada en el dimecres 22 de desembre de 2010 a la Pl. Sant. Jaume a les 17:30.


Plataforma aprovada en l'Assemblea de 15/12/2010

Les treballadores i els treballadors dels Plans Extraordinaris d´Ocupació Local de Barcelona reunits en assemblea:

Denunciem:

· Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem, incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/2010). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).
· Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.
· Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).
· Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.
· Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.
· Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.
· Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.
· Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.
· Que en molts casos els treballs assignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que vàrem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.

Reivindiquem:

· Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.
· Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.
· Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.
· La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.
· Continuïtat en els llocs de treball.

Barcelona, 15 de desembre de 2010

dimecres, 15 de desembre de 2010

Assemblea dia 17 i properes mobilitzacions.


Comunicats de CCOO convocant a l'assemblea del proper divendres 17 i d'UGT amb el calendari de les mobilitzacions properes.

CCOO:
Contra el Ple Municipal, que vol retallar "un altre cop" drets econòmics, laborals i socials
VINE A ESMORZAR DIVENDRES 17-D A LA PLAÇA SANT JAUME
El dia 17 al matí hi ha sessió del Ple de la Corporació, en què es debatran punts d'afectació retributiva al personal (remuneració càrrecs eventuals i executius i presentació del pressupost 2011, entre altres).

CCOO i UGT, mitjançant la Junta de Personal i els diversos comitès d'empresa de les empreses d'afectació, convoquen ASSEMBLEA de 8 a 11 del matí per manifestar el rebuig unànime dels treballadors i treballadores municipals a la política regressiva que està implantant el Govern central, i que l'equip de Govern de l'Ajuntament de Barcelona en fa seguiment submís.

Les mesures que estan aprovant amb l'excusa de la crisi fan perdre assoliments històrics de la classe treballadora i auguren un futur negríssim pels nostres descendents, de banda dels efectes reals que ja es noten.
Mentre això passa, en lloc de prendre mesures per evitar l'enriquiment dels més rics, creen mecanismes per generar pors i enfrontar-nos entre nosaltres o per distreure l'atenció del què és transcendent pels nostres interessos (que si controladors, que si funcionaris, que si la borsa, que si la independència, les subvencions dels sindicats, el Barça és el millor, ara prohibim el toros, ara fem una esmena al Constitucional, etc., etc., etc.).

OBRE ELS ULLS D'UNA VEGADA, NO HI HA MASSA TEMPS!
NO PODEM PERDRE SENSE LLUITAR!!


UGT:
CALENDARI DE MOBILITZACIONS CONVOCADES PER UGT i CCOO
RESTITUCIÓ DRETS LABORALS I SOCIALS COMPLIMENT DEL CONVENI

Companys i companyes, Després de la vaga general del passat 29 de setembre i per continuar lluitant en contra la reforma laboral i la negociació col·lectiva així com, per la retallada de les pensions, juntament amb la resta de sindicats s’ha acordat una sèrie d’actes i mobilitzacions que tot seguit detallem:

15 desembre: Manifestació de Bombers Barcelona : 10h sortida parc de Joan Miró fins Pl. St. Jaume
15 desembre : 12 h concentració 5 min a totes les portes dels respectius centres de treball de tot l'estat espanyol. 15 desembre: 13 h Pl. Sant Jaume concentració de delegats d'UGT i de CCOO contra la reforma laboral.
17 desembre : 8h fins les 11h Plaça Sant Jaume. Protesta General al Ple Municipal. Assemblea i Esmorzar amb concentració - manifestació treballador municipals davant l'aprovació del pressupostos municipals 2011 .
Convoca UGT CCOO amb Junta Personal i Comitè d'empresa.
18 desembre: A les 17 h gran manifestació unitària a Barcelona la concentració serà a la plaça Universitat.

Esperem feu la màxima difusió dels actes programats i així poder comptar amb el màxim de persones per demostrar un cop més que no ens aturarem i continuarem lluitant pels nostres drets,
I PER L'APLICACIÓ DEL NOSTRE CONVENI PER TOT AIXÒ UGT CONVOCA A TOTS ELS TREBALLADORS/ES A TOTS ELS ACTES.
Atentament, Secció Sindical UGT
.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Aturades parcials al 010 i OMAC.


Notícia de lamalla d'aquest dilluns 13 i del diari Avui del dia 11:

El servei del 010 i l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Barcelona, a mig gas.
Els treballadors de l'empresa que gestiona aquests serveis fan una vaga parcial convocada per CCOO

Els treballadors de l'empresa que gestiona el telèfon d'atenció ciutadana 010 i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de Barcelona -en els centres de treball Qualytel al carrer Marquès de Sentmenat i de la Plaça Sant Miquel- faran aturades al llarg d'aquest dilluns convocats per CCOO. Aquesta vaga parcial es portarà a terme a les franges horàries de 6.00 a 8.00 del matí, d'11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores de la tarda.

Un comunicat del sindicat al·lega la vaga dels treballadors de l'empresa Qualytel per "les condicions" amb què han de treballar "sense unes mínimes condicions de salut i amb un incompliment flagrant de la llei de prevenció" així com per pagaments no abonats o dies de lliurança, entre d'altres.

Aturades parcials a l'oficina d'atenció i al 010

El sindicat CCOO ha convocat pel dilluns 13 de desembre aturades parcials a l'empresa Qualytel, que gestiona el serveis 010 d'informació i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona. Les interrupcions i aturades del servei tindran lloc en tres franges horàries: de sis a vuit del matí, d'onze del matí a una de la tarda i de cinc a set de la tarda i es faran conjuntament als dos centres de treball que té Qualytel, al carrer Marquès de Sentmenat i a la plaça de Sant Miquel de Barcelona.
El sindicat reclama un increment de personal, el pagament del temps treballat fora de l'horari –és a dir, de les hores extra, que ara no es cobren– i que els dies de lliurança no coincideixin amb festius laborals. A més, els representants dels treballadors es queixen de la falta de cadires en condicions i insten a cobrar els endarreriments endeutats en concepte d'IPC i que els treballadors de l'OAC que fan atenció presencial (que no són teleoperadors del 010) cobrin un plus per fer aquest tipus de feina.
El sindicat CCOO es queixa principalment de l'incompliment “dels deures i les lleis que marca la responsabilitat social de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les lleis de prevenció de riscos laborals i les clàusules socials dels plecs de condicions dels contractes”, segons el comunicat enviat ahir als mitjans de comunicació.
El sindicat denuncia que s'està incomplint de manera “flagrant” la llei de prevenció de riscos laborals i que el servei s'està realitzant “sense unes mínimes condicions, fins i tot de salut”.
.

divendres, 10 de desembre de 2010

Retallades salarials i política dels plans d'ocupació.


Comunicats sindicals d'ASI sobre les retallades salarials i de la CGT i CCOO sobre els plans d'ocupació de l'Ajuntament:

ASI:
ESTAT DE SAQUEIG
El SAQUEIG perpetrat per l'Ajuntament en les nostres nòmines des de juny i mesos següents, culmina amb el SAQUEIG de la nòmina de desembre i la paga extraordinària de Nadal. Una indignitat per la seva aplicació i un nyap en l'execució.
En el quadre següent es recull el SAQUEIG mitjà dels diferents grups i categories.
Aquest percentatge pot variar en funció dels triennis que es tingui i en tot cas del CPT si n'hi ha. L'import del SERVEI suposa el 5% del salari anual (x 15 pagues) de mitjana.
Grup A1: Tècnics Superiors de Arq I Enginyeria, Tècnic de Adm. Gral,Intendent GU i Oficial SPEIS, etc. 5'60% mitjana
Grup A2: Tècnics Mitjans Arq I Enginyeria, Gestor Adm. General, Inspector GU, Mestre, etc. 5'40% mitjana
Grup C1: Administratiu de Adm. General, Tec Aux. Arq I Enginyeria, Subinspector GU, Oficial nivell 22 i suboficial SPEIS, Sergent GU i SPEIS, etc. 5'10% mitjana
Grup C2: Aux. Adm. General, Aux. Pràctics Arq I Enginyeria, Mestre Capatàs, Conductor, Radiotelefonista, etc. 4'90% mitjana
G.U.B. C2: Agents i Caps. SPEIS C2: Bombers i Caps. 4'70% mitjana
Grup E: Subaltern d'Adm. General, Ajudant d'Oficial d'Oficis i Operari.
Al grup E el SAQUEIG del 2,5% efectuat a partir de juny se li ha reintegrat en nòmina a través d'un CPT. 2'50% mitjana 0%
La indignitat, el greuge i el nyap continuen en l'aplicació als funcionaris eventuals, (càrrecs de confiança contractats a dit) d'un descompte inferior:
• Personal directiu amb retribució única, el descompte és d'un 2 a un 2'5% de mitjana anual.
• Personal no directiu amb retribució única, el descompte és d'un 2 a un 2'5% de mitjana anual.
• Personal de nivell 30 amb estructura salarial. A més de la reducció només se li treu 18'50 € mensuals del complement personal (la quantia oscil·la entre 1.000 i 2.000 € mínim).
• Personal de nivell 28 amb estructura salarial. A més de la reducció només se li treu 14 € mensuals del complement personal (la quantia oscil.la entre 650 i 1.800 € mínim).
El Reial Decret 8 / 2010, de 20 de maig, estableix per al personal laboral que se li aplicarà "una minoració del 5 per cent de les quanties de cada un dels conceptes retributius que integren la nòmina ".
L'Ajuntament segueix amb el seu nyap i greuge i aplica als laborals les mateixes detraccions que als funcionaris. L'Ajuntament aplica el Reial Decret sectàriament beneficiant a càrrecs de confiança i penalitzant als funcionaris.
Lluitarem i defensarem que se'ns torni el DINERS servei.
Barcelona, 3 desembre 2010


CGT:
Davant la denúncia que fa un col·lectiu de persones contractades als Plans d´Ocupació, la Secció Sindical de la CGT a l´Ajuntament de Barcelona vol manifestar la seva absoluta adhesió i solidaritat, al temps que recolza totes les seves reivindicacions. Reproduïm a continuació la plataforma aprovada per aquest col·lectiu:

PLATAFORMA ASSEMBLEA PEOL’S ICUB:

PLANS D’OCUPACIÓ: NEGOCI EN LA FORMACIÓ, MENYSPREU A LES ATURADES I ATURATS

Denunciem:
· Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem, incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/2010). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).
· Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.
· Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).
· Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.
· Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.
· Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.
· Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.
· Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.
· Que en molts casos els treballs assignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que vàrem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.
Reivindiquem :
· Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.
· Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.
· Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.
· La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.

LA CGT MANIFESTA

Per la nostra part, volem denunciar també el fet de que per disposar dels fons necessaris per a la realització d’aquests plans d’ocupació (en total, per a tota Catalunya, 100 milions d’euros), el Departament de Treball de la Generalitat ha hagut de treure de l’oferta formativa pública de les Escoles Taller, Cases d´Oficis i Tallers Ocupacionals uns 54 milions d’euros, liquidant d’aquesta manera unes actuacions, amb el col·lectiu de persones a l’atur, amb un alt índex d’inserció laboral. Tampoc podem callar, doncs seria fer el joc a la mentida de que des dels poders públics s’estan prenent mesures per combatre l’atur, que la solució a aquest drama social passa per no autoritzar cap ERE ni acomiadament i alhora crear treball públic (en aquest cas concret, ¿perquè no es contracta indefinidament aquests treballadors en comptes de mantenir aquestes feines en precari de 6 mesos en 6 mesos i amb sous del 70% del base de la categoria?). Però circumscrivint-nos al manifest aprovat per l’assemblea, alertem que inclús la primera reivindicació està a l’aire. Fins que no hi hagi compromís escrit de les institucions corresponents, les promeses orals de Barcelona Activa o CCOO de que no hi haurà cap sanció pel rebuig a aquesta formació, poden ser paper mullat. Per aconseguir les reivindicacions aprovades cal el màxim d’implicació dels afectats, a més de la solidaritat de la resta. Per això fem la següent convocatòria a tots els empleats pel Pla Extraordinari d’Ocupació de Barcelona:

ASSEMBLEA GENERAL DEL PERSONAL OCUPACIONAL MUNICIPAL BCN
Dimecres 15 de desembre a les 17.30 h.
Locals de la CGT de Barcelona, Via Laietana 18, planta 9.
Barcelona, 3 de desembre de 2010

CCOO:
La formació dels PEOL-2010: una mostra de la mala gestió dels recursos públics de l'Ajuntament
23/11/2010: L'AJUNTAMENT GASTA UNA MILLONADA EN UNA FORMACIÓ TOTALMENT INADEQUADA PELS CONTRACTATS/DES DEL PLA EXTRAORDINARI D'OCUPACIÓ LOCAL 2010
Unes incipients queixes provinents de l'Institut de Cultura de Barcelona, vinculades a la formació connexa als treballadors i treballadores contractats a l'emparament del Pla Extraordinari d'Ocupació Local 2010 per l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) van propiciar que la secció sindical de CCOO fes una crida exhaustiva demanant especificacions concretes sobre les queixes dels afectats.

Descontrol i desconeixement dels caps de departament sobre les "obligacions" vinculades a l'assistència als cursos, acompanyats, en algun cas, d'intolerància i despotisme // Limitació de la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral de molts afectats, per horaris intempestius // Frustració, decepció i impotència d'haver de suportar continguts molt bàsics impartits a persones amb un nivell cultural i professional que sobrepassa els continguts en qüestió // Continguts formatius totalment inconnexes amb les tasques laborals encomanades... són algunes de les queixes "típiques" detectades en la introspecció sindical sobre el tema que, tot i que tot pot ja està "dat i beneit", en aquest cas, és clar que l'acció sindical ha de servir per, si es tornen a repetir aquest tipus de contractació, posar-hi una mica més de seny i cordura i, si més no, per depurar responsabilitats, si n'hi haguessin...

D'altra banda, CCOO ha tingut coneixement que els costos de la formació en qüestió superen els 446.000 euros (més IVA) que, feta una valoració inicial, tenint en compte el nivell dels cursos i la quantitat de participants, es pot considerar totalment desorbitat... ESTEM EN CRISI? Per què no hi ha una mica de mirament i responsabilitat col•lectiva... o es que tot ho hem de posar les bases.
.

dilluns, 6 de desembre de 2010

Mobilitzacions 15 i 18 de desembre.


Noticia de lamalla.cat

Els sindicats convoquen mobilitzacions de cara al desembre contra la reforma laboral

UGT i CCOO han organitzat concentracions per al dia 15 i una manifestació unitària a Barcelona per al 18
Els sindicats catalans UGT i CCOO han convocat mobilitzacions i manifestacions durant el mes de desembre vinent per mantenir viva la protesta que va portar a la vaga general del 29-S en contra de la reforma laboral i la política de retallada del dèficit públic del Govern central. Els principals actes de protesta tindran lloc el 15 i el 18 de desembre, una vegada superat el llarg pont de la Puríssima, i els sindicats estan començant a organitzar assemblees sectorials de treballadors per informar sobre les mobilitzacions.

UGT i CCOO han convocat per al 15 de desembre concentracions de sindicalistes davant les empreses i a la plaça Sant Jaume, mentre que han fet una crida als treballadors a participar en una gran manifestació a la capital catalana tres dies després, el 18, a partir de les 17h. UGT de Catalunya ha celebrat assemblees territorials de delegats aquest dimarts a Badalona i Tarragona per informar sobre les mobilitzacions contra la reforma laboral, la congelació de les pensions i l'ampliació de l'edat de jubilació.
.

dijous, 2 de desembre de 2010

Manca de personal i formació als bombers de Barcelona.


Notícia de la web del diari El Punt:

Els bombers demanen més personal i formació.
Uns 100 bombers de Barcelona van participar ahir en una bicicletada de protesta per exigir a l'Ajuntament que compleixi els mínims de personal i instauri un sistema de formació reglada i de promoció interna, segons va afirmar el vicepresident de la plataforma Bombers de Barcelona, Víctor Dobaño. En declaracions a Europa Press, Dobaño va assegurar que el mínim de personal de guàrdia, de 103 bombers, no es compleix el 45% dels dies, i va afirmar: “És un delicte que un cos de seguretat no disposi de formació" i que l'entrenament es limiti a “pràctiques voluntàries”. Els bombers van demanar la dimissió de l'alcalde, Jordi Hereu, i de la directora de l'àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Assumpta Escarp.
.