dijous, 23 de desembre de 2010

Oferta pública i promoció interna 2009 2011 a l'Ajuntament de Barcelona.


Informació sobre l'oferta pública, promoció interna i funcionarització facilitada pels sindicats CCOO i UGT

CCOO:
OFERTA PÚBLICA, PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL i FUNCIONARITZACIÓ

Companys/nyes
Després de les reunions mantingudes amb el departament de RRHH de l’Ajuntament de Barcelona, es va arribar a un compromís sobre les dates aproximades en les que sortirà la publicació de les bases que es relacionen a continuació:

OFERTA PÚBLICA,
les bases pendents d’oferta pública compromeses pel 2010 es negociaran entre finals de novembre i desembre.
- De les 12 places de Tècnic Superior en Art i Història es convocaran 4 que seran per arxivers (aquestes bases ja han estat publicades al BOPB de data 26-11-2010)
- 19 places de tècnic superior en Psicologia i Educació (sortiran publicades al gener de 2011)
- 5 places de tècnic superior en ciències (sortiran publicades al gener de 2011)
- 8 places de tècnic superior en Dret (sortiran publicades al febrer de 2011)
- 1 plaça de tècnic superior en economia i sociologia (sortiran publicades al gener de 2011)
- 26 places de subalterns (sortiran publicades al febrer de 2011)
- 68 places d’auxiliar administratiu (sortiran publicades al març de 2011)
- 5 places de tècnic Superior en Gestió (sortiran publicades al març de 2011)
- 13 places de tècnic Superior en Arquitectura i Enginyeria (sortiren publicades al març de 2011)

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL
- 30 places de grup E al grup C2 que sortiran publicades al mes de febrer.
- 50 places del grup C2 al grup C1 (gràcies a l’intervenció de CCOO han estat ampliades les places convocades pel 2010 de 30 a 50)
- 30 places del grup C1 al grup A2
- 20 places del grup A2 al grup A1
Aquestes tres últimes promocions, aproximadament seran publicades entre els mesos de febrer i març.

FUNCIONARITZACIÓ
Dins d’alguns d’aquest processos s’inclourà la previsió de places de promoció interna per tal que el personal laboral fix pugui accedir voluntàriament a la regularització de categories com a funcionaris.

Informació de l'UGT:

Informació Oferta Pública, Promoció Interna Especial i Funcionarització

Com tots/es sabeu la situació econòmica es molt complicada i el govern del Sr. ZP amb les seves retallades ens ho posa més difícil. Els decrets de nova planta (Llei de Mesures de Contenció de la despesa i la futura llei de Pressupostos Generals de l’estat de 2011) preveuen de facto una congelació de les plantilles a totes les AAPP per els anys 2011, 2012 i 2013, amb una taxa de reposició del 10%, que vol dir que de cada 10 jubilacions només podrà convocar-se 1 plaça a OP (oferta pública), a banda de no poder incrementar en cap cas plantilles pressupostàries, ni interinatges. Una situació difícil per a tots els interins, creiem que el ritme de nous nomenaments es reduirà notablement l’any 2011.
Esperem que les retallades en programes, substitucions i reforç no comportin molts cessaments. La UGT vigilarà d’aprop tot el procés i garantirà la cobertura de tots els llocs de treball necessaris per prestar uns serveis públics de qualitat, donant estabilitat laboral a tots els interins.

Aquest 2010 els efectes perversos s’han començat a notar, solament 250 places de Guàrdies Urbans i 30 de Bombers han estat convocades. La generositat amb Guàrdies deriva del compromís polític de l’Alcalde per aquesta legislatura, increment de 1000 noves places, evidentment sense comptar amb les baixes vegetatives que s’han anat produint, molt al estil de les previsions d’aquest govern municipal. En el cas de Bombers per tots/es els que esteu interessats estem en període de presentació d'instàncies, el termini finalitzarà el 20/12, l’execució probablement a mitjans de febrer. I de la resta de les places de totes les demés categories, on són?.
Per l’any vinent esperem encara una reducció en el nombre de places de la OP de Bombers i Guàrdies i que es mantingui la decisió de no convocar cap plaça d’altres categories, això serà així segons l’Administració Municipal per complir els decretos de nueva planta i la “Legalidad vigente”, curiosa manera de treure’s les puces de sobre.

És en aquest marc que la UGT hem aconseguit desencallar i posar en marxa la publicació de les convocatòries d’OP de l’any 2009 i una part important de les places de promoció interna especial del Conveni 2008-2011,sense deixar de banda els processos de funcionarització (FUN) lligats a aquestes promocions.
La previsió de l’article 20.2 per la Promoció Interna Especial és de 30 places del grup E al grup C2, de 100 places del grup C2 a C1, 100 places del grup C1 a A2 i de 60 places del grup A2 al grup A1. Així doncs, en la comissió paritària la UGT fent valer la seva força hem acordat la convocatòria dels següents processos per negociar i publicar, des d’ara i fins el primer trimestre de l’any 2011:
30 places de Grup E al Grup C2, de Subaltern a Auxiliar Administratiu, Previsió publicació Febrer 2011
50 places de Grup C2 al Grup C1, d’Auxiliars Administratius-Pràctics a Administratius, Previsió publicació Gener 2011
30 places de Grup C1 al Grup A2, d’Administratius o Tècnics Auxiliars a Gestors, Previsió publicació Febrer 2011
21 places de Grup A2 al Grup A1, de Tècnics Mitjans a Tècnics Superiors amb la següent distribució:
10 places Tècnic Superior de Gestió, Previsió publicació Març 2011
4 places Tècnic Superior d'Enginyeria, Previsió publicació Març 2011.
5 places Tècnic Superior de Psicòleg i Pedagog (més FUN –funcionarització-) Previsió publicació Gener 2011
1 plaça Tècnic Superior en Economia (més FUN) Previsió publicació Gener 2011
1 plaça Tècnic Superior en Ciències ( Ciències Biològiques) (més FUN) Previsió publicació Gener 2011

Com podeu veure no hi ha previsió de funcionarització del Grup E a Grup C2 (per Aux. Pràctics) ni del Grup C2 a Grup C1 (per Tec. Auxiliars), la UGT exigirà que tots els companys i companyes laborals d’aquestes categories també tingui la possibilitat de passar un procés de funcionarització.

De les 290 places previstes se'n convocaran 131 un 45%, de manera que per primera vegada en molt temps abans de que s’acabi la vigència del conveni tindrem places de promoció interna especial ofertades i executades. Quedaran pendents159 places distribuïdes de la manera següent:
50 places de Grup C2 al Grup C1, d’Auxiliars Administratius-Pràctics a Administratius
70 places de Grup C1 al Grup A2, d’Administratius o Tècnics Auxiliars a Gestors
39 places de Grup A2 al Grup A1, de Tècnics Mitjans a Tècnics Superiors, a negociar la distribució per categories.

Pel que fa a l’Oferta Pública 2009 i restes d’anys anteriors les previsions són les següents:
-4 places de Tècnic Superior en Art i Història branca arxivística Grup A1, negociades, Previsió publicació DOGC 29/12, cal recordar que resten pendents de negociar 8 places d’altres branques.
-13 places de Tècnic Superior d’Arquitectura i Enginyeria Grup A1, Acabat termini de presentació d'instàncies 27/09/2010, Previsió execució Febrer 2011
-30 places de Tècnic Mitjà d’Arquitectura i Enginyeria Grup A2, Acabat termini de presentació d'instàncies 27/09/2010, Previsió execució Febrer 2011
-19 places de Tècnic Superior en Pedagogia i Psicologia Grup A1, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
-1 plaça de Tècnic Superior en Economia i Sociologia branca economia Grup A1, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
-4 places de Tècnic Superior en Ciències Grup A1, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
-8 places de Tècnic Superior en Dret Grup A1, pendents de presentació de bases, Previsió publicació Febrer 2011
-5 places de Tècnic Superior de Gestió, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Març 2011
- 68 places d’Auxiliar Administratiu, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Març 2011
- 26 Places de Subaltern, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Gener 2011

Grup E Oferta Pública:
26 Places de Subaltern. Pendents negociació OP2009, Previsió Febrer 2011
Promoció Interna Especial Grup E a Grup C2:
30 places d’auxiliars Administratius. PIE (Promoció Interna Especial Conveni 2008-2011) pendents negociació, previsió Gener 2011
Demanarem que vagi lligat a un procés de funcionarització (FAN) per tots als Auxiliars Pràctics laborals

Oferta Pública 2009 Grup C2:
68 places d’Auxiliar Administratiu.Pendents negociació OP 2009, previsió Març 2011
-Promoció Interna Especial Grup C2 a Grup C1:
50 places d’Administratiu. En negociació les Bases, Previsió de la Convocatòria Gener 2011
Aquesta promoció és com totes les altres, surt de la Negociació en la comissió paritària, encara que alguns Sindicats creguin que fan de més i de menys. En aquest cas també demanarem que vagi lligat un procés de funcionarització (FAN) per a tots els Tècnics auxiliars laborals

- Promoció Interna Especial Grup C1 a Grup A2:
30 places Tècnic/a Mitjà/na de gestió (Gestors), pendents de negociació, previsió Febrer 2011

-Promoció Interna Especial de Grup A2 a Grup A1:
10 places de Tècnic Superior de Gestió. Aprovades pendents de presentació, març 2011
4 places de Tècnic Superior d’Enginyeria. Aprovades pendents de presentació, març 2011
1 plaça de Tècnic Superior d’Economia + FUN. Presentades les bases, en negociació, gener 2011
1 plaça de Tècnic Superior en Ciències + FUN. Presentades les bases, en negociació, gener 2011
5 Places de Tècnic Superior en Psicologia i Pedagogia + FUN. Presentades les bases, en negociació, gener 2011

-Oferta Pública 2009 Grup A1:
4 places de Tècnic Superior en Art i Història branca arxivística. Previsió Publicació DOGC 29/12
19 places de Tècnic Superior en Pedagogia i Psicologia, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
1 plaça de Tècnic Superior en Economia, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011
8 places de Tècnic Superior en Dret, pendents de presentació de bases, Previsió publicació Febrer 2011
5 places de Tècnic Superior de Gestió, pendents de presentació de bases. Previsió publicació Març 2011
4 places de Tècnic Superior en Ciències, presentades les bases en negociació. Previsió publicació Gener 2011


-Conclusions:
Creiem que estem en el bon camí, us encoratgem a tots i totes perquè us presenteu. Els interins/es per consolidar els vostres llocs de treball i a tots els treballadors/es de la plantilla municipal que compleixin les condicions d’alguna de les convocatòries per la seva promoció professional. Vénen temps difícils, probablement acompanyats d’un canvi en el govern municipal a les eleccions de maig de 2011. Un escenari que endarrerirà moltes coses i dificultarà la negociació dels nous processos tant d’OP com de la PIE (Promoció Interna Especial Conveni 2008-2011). Igualment dir a tots els laborals de plantilla que es puguin funcionaritzar amb els processos que anirem encetant, que ho facin, recordeu que si algun dia tenim nova relació de llocs de treball (RTL), molts llocs estaran reservats per a funcionaris i això provocaria el vostre estancament professional i la impossibilitat d’ocupar-los.
.

Repercussió de la congelació de pagues.


Informació facilitada pel sindicat UGT:
Després de nombroses consultes sobre la incidència que tindrà el decret de reducció del 5% de salaris, a les pagues extres, volem informar-vos de la implicació d'aquest decret a la paga extra de desembre d'aquest any.
Com tothom sap, el mes de juny, l'Ajuntament ens va aplicar una retallada del 5% de mitjana, a quasi tots aquells complements específics que composen les retribucions complementàries.
En referència a les retribucions bàsiques ( sou base i triennis ), que són els que regula la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, el decret diferia la seva aplicació a les pagues extraordinàries, i marcava la quantia de cadascuna d'elles en relació a cada grup d'adscripció
.
A la paga extra de desembre d'aquest any, el grup A1 hauria de cobrar un sou base de 1161,30 euros i segons la modificació de les taules salarials en relació al sou base, li descomptaran 623,62 euros, per tant el sou base real serà de 537,68, Això representa una retallada del 46,29 % de les seves retribucions bàsiques, comptant també la part corresponent a l'antiguitat.
El grup A2 hauria de percebre 985,59 euros de sou base, però cobrarà 662,32 amb una retallada del 32,79% a les seves retribucions bàsiques.
El grup C1 hauria de percebre 734,71 euros de sou base, però cobrarà 608,34 en aquest cas el retall serà del 17,19 % a les seves retribucions bàsiques.
Així el grup C2 hauria de percebre 600,75 euros de sou base, però cobrarà 592,95 i en aquest cas la retallada serà del 1,29% a les seves retribucions bàsiques.
Per últim el grup E cobrarà 548,47 el que representa que no hi tindrà cap retallada.

La congelació que segons preveu el Decret i la Llei de Pressupostos Generals pel 2011, farà que aquesta reglamentació especial sobre les retribucions bàsiques, sigui extensible també a les pagues extres de juny i desembre de l'any que ve.
.

dimarts, 21 de desembre de 2010

Assemblea sobre els plans d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.


Informació facilitada pel sindicat CGT:

Concentració de treballadors/es dels Plans d'Ocupació Municipals
el 22 de desembre de 2010 a la Pl. Sant. Jaume a les 17:30.
Convoca : Assemblea de Plans d'Ocupació Ajuntament de Barcelona del 15/12/2010

Resum Assemblea sectorial Plans Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona del 15/12/2010

La Secció sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona , va acollir als locals de la CGT a la Via Laietana, 18, 9a planta el passat dimecres 15 de desembre de 2010 a les 17:30 una assemblea del sector de companyes i companys afectats pels PEO's , per tal de donar lliure expressió i organització a la seva lluita.

Participació
Els assistents a l'Assemblea procedien de diverses dependències municipals entre les moltíssimes on els 2081 participants hi tenen presència. Malgrat de no disposar de cap forma de contacte directa ni de coneixement dels llocs de treball concrets l'assemblea va disposar d'una important afluència de participants.

Valoracions
Les valoracions dels assistents van ser molt crítiques amb el desenvolupament dels plans, i sobretot en la farsa que comporta que d'aquí a pocs dies es quedaran sense feina en l'actual marc d'atur massiu. Un tema especialment criticat va ser el de la formació. En diversos casos explicats pels propis afectats es posava de relleu que el menyspreu cap a les persones en atur que participen en els Plans no és només de plantejament si no que en determinades dependències ha comportat fins i tot un tracte despectiu, com la manca d'eines de treball adequades o la simptomàtica retirada d'us de “taquilles” per canviar-se malgrat no haver acabat el contracte. Els companys afectats pels PEO's deixaran de treballar en els Plans entre aquest desembre i el gener, trobant-se l'1 de febrer ja tots/es sense ocupació.

Acords
Les propostes d'acord es van resumir en 3 finalment:
· Aprovació d'una plataforma reivindicativa, tal com la de l'ICUB però afegint de forma explícita el necessari dret i objectiu a una Ocupació continuada .
· La necessitat de donar continuïtat i extensió a les denúncies i reivindicacions , que es va concretar en ampliar la xarxa de contactes partint de la primera llista d'e-mails recollits amb els nous de cada centre de treball. I també proposant coordinar-se i treball de comissions des d'aquesta llista i des d'eines d'Internet . També la difusió dels acords per la premsa o altres mitjans.
· Una acció col·lectiva en forma de concentració d'afectats per lliurar formalment la Plataforma de PEO's a l'Ajuntament de Barcelona , al regidor Jordi William Carnes i Ayats , Regidor de Promoció Econòmica Ajuntament de BARCELONA. Concretada en el dimecres 22 de desembre de 2010 a la Pl. Sant. Jaume a les 17:30.


Plataforma aprovada en l'Assemblea de 15/12/2010

Les treballadores i els treballadors dels Plans Extraordinaris d´Ocupació Local de Barcelona reunits en assemblea:

Denunciem:

· Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem, incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/2010). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).
· Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.
· Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).
· Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.
· Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.
· Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.
· Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.
· Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.
· Que en molts casos els treballs assignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que vàrem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.

Reivindiquem:

· Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.
· Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.
· Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.
· La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.
· Continuïtat en els llocs de treball.

Barcelona, 15 de desembre de 2010

dimecres, 15 de desembre de 2010

Assemblea dia 17 i properes mobilitzacions.


Comunicats de CCOO convocant a l'assemblea del proper divendres 17 i d'UGT amb el calendari de les mobilitzacions properes.

CCOO:
Contra el Ple Municipal, que vol retallar "un altre cop" drets econòmics, laborals i socials
VINE A ESMORZAR DIVENDRES 17-D A LA PLAÇA SANT JAUME
El dia 17 al matí hi ha sessió del Ple de la Corporació, en què es debatran punts d'afectació retributiva al personal (remuneració càrrecs eventuals i executius i presentació del pressupost 2011, entre altres).

CCOO i UGT, mitjançant la Junta de Personal i els diversos comitès d'empresa de les empreses d'afectació, convoquen ASSEMBLEA de 8 a 11 del matí per manifestar el rebuig unànime dels treballadors i treballadores municipals a la política regressiva que està implantant el Govern central, i que l'equip de Govern de l'Ajuntament de Barcelona en fa seguiment submís.

Les mesures que estan aprovant amb l'excusa de la crisi fan perdre assoliments històrics de la classe treballadora i auguren un futur negríssim pels nostres descendents, de banda dels efectes reals que ja es noten.
Mentre això passa, en lloc de prendre mesures per evitar l'enriquiment dels més rics, creen mecanismes per generar pors i enfrontar-nos entre nosaltres o per distreure l'atenció del què és transcendent pels nostres interessos (que si controladors, que si funcionaris, que si la borsa, que si la independència, les subvencions dels sindicats, el Barça és el millor, ara prohibim el toros, ara fem una esmena al Constitucional, etc., etc., etc.).

OBRE ELS ULLS D'UNA VEGADA, NO HI HA MASSA TEMPS!
NO PODEM PERDRE SENSE LLUITAR!!


UGT:
CALENDARI DE MOBILITZACIONS CONVOCADES PER UGT i CCOO
RESTITUCIÓ DRETS LABORALS I SOCIALS COMPLIMENT DEL CONVENI

Companys i companyes, Després de la vaga general del passat 29 de setembre i per continuar lluitant en contra la reforma laboral i la negociació col·lectiva així com, per la retallada de les pensions, juntament amb la resta de sindicats s’ha acordat una sèrie d’actes i mobilitzacions que tot seguit detallem:

15 desembre: Manifestació de Bombers Barcelona : 10h sortida parc de Joan Miró fins Pl. St. Jaume
15 desembre : 12 h concentració 5 min a totes les portes dels respectius centres de treball de tot l'estat espanyol. 15 desembre: 13 h Pl. Sant Jaume concentració de delegats d'UGT i de CCOO contra la reforma laboral.
17 desembre : 8h fins les 11h Plaça Sant Jaume. Protesta General al Ple Municipal. Assemblea i Esmorzar amb concentració - manifestació treballador municipals davant l'aprovació del pressupostos municipals 2011 .
Convoca UGT CCOO amb Junta Personal i Comitè d'empresa.
18 desembre: A les 17 h gran manifestació unitària a Barcelona la concentració serà a la plaça Universitat.

Esperem feu la màxima difusió dels actes programats i així poder comptar amb el màxim de persones per demostrar un cop més que no ens aturarem i continuarem lluitant pels nostres drets,
I PER L'APLICACIÓ DEL NOSTRE CONVENI PER TOT AIXÒ UGT CONVOCA A TOTS ELS TREBALLADORS/ES A TOTS ELS ACTES.
Atentament, Secció Sindical UGT
.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Aturades parcials al 010 i OMAC.


Notícia de lamalla d'aquest dilluns 13 i del diari Avui del dia 11:

El servei del 010 i l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Barcelona, a mig gas.
Els treballadors de l'empresa que gestiona aquests serveis fan una vaga parcial convocada per CCOO

Els treballadors de l'empresa que gestiona el telèfon d'atenció ciutadana 010 i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de Barcelona -en els centres de treball Qualytel al carrer Marquès de Sentmenat i de la Plaça Sant Miquel- faran aturades al llarg d'aquest dilluns convocats per CCOO. Aquesta vaga parcial es portarà a terme a les franges horàries de 6.00 a 8.00 del matí, d'11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores de la tarda.

Un comunicat del sindicat al·lega la vaga dels treballadors de l'empresa Qualytel per "les condicions" amb què han de treballar "sense unes mínimes condicions de salut i amb un incompliment flagrant de la llei de prevenció" així com per pagaments no abonats o dies de lliurança, entre d'altres.

Aturades parcials a l'oficina d'atenció i al 010

El sindicat CCOO ha convocat pel dilluns 13 de desembre aturades parcials a l'empresa Qualytel, que gestiona el serveis 010 d'informació i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona. Les interrupcions i aturades del servei tindran lloc en tres franges horàries: de sis a vuit del matí, d'onze del matí a una de la tarda i de cinc a set de la tarda i es faran conjuntament als dos centres de treball que té Qualytel, al carrer Marquès de Sentmenat i a la plaça de Sant Miquel de Barcelona.
El sindicat reclama un increment de personal, el pagament del temps treballat fora de l'horari –és a dir, de les hores extra, que ara no es cobren– i que els dies de lliurança no coincideixin amb festius laborals. A més, els representants dels treballadors es queixen de la falta de cadires en condicions i insten a cobrar els endarreriments endeutats en concepte d'IPC i que els treballadors de l'OAC que fan atenció presencial (que no són teleoperadors del 010) cobrin un plus per fer aquest tipus de feina.
El sindicat CCOO es queixa principalment de l'incompliment “dels deures i les lleis que marca la responsabilitat social de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les lleis de prevenció de riscos laborals i les clàusules socials dels plecs de condicions dels contractes”, segons el comunicat enviat ahir als mitjans de comunicació.
El sindicat denuncia que s'està incomplint de manera “flagrant” la llei de prevenció de riscos laborals i que el servei s'està realitzant “sense unes mínimes condicions, fins i tot de salut”.
.

divendres, 10 de desembre de 2010

Retallades salarials i política dels plans d'ocupació.


Comunicats sindicals d'ASI sobre les retallades salarials i de la CGT i CCOO sobre els plans d'ocupació de l'Ajuntament:

ASI:
ESTAT DE SAQUEIG
El SAQUEIG perpetrat per l'Ajuntament en les nostres nòmines des de juny i mesos següents, culmina amb el SAQUEIG de la nòmina de desembre i la paga extraordinària de Nadal. Una indignitat per la seva aplicació i un nyap en l'execució.
En el quadre següent es recull el SAQUEIG mitjà dels diferents grups i categories.
Aquest percentatge pot variar en funció dels triennis que es tingui i en tot cas del CPT si n'hi ha. L'import del SERVEI suposa el 5% del salari anual (x 15 pagues) de mitjana.
Grup A1: Tècnics Superiors de Arq I Enginyeria, Tècnic de Adm. Gral,Intendent GU i Oficial SPEIS, etc. 5'60% mitjana
Grup A2: Tècnics Mitjans Arq I Enginyeria, Gestor Adm. General, Inspector GU, Mestre, etc. 5'40% mitjana
Grup C1: Administratiu de Adm. General, Tec Aux. Arq I Enginyeria, Subinspector GU, Oficial nivell 22 i suboficial SPEIS, Sergent GU i SPEIS, etc. 5'10% mitjana
Grup C2: Aux. Adm. General, Aux. Pràctics Arq I Enginyeria, Mestre Capatàs, Conductor, Radiotelefonista, etc. 4'90% mitjana
G.U.B. C2: Agents i Caps. SPEIS C2: Bombers i Caps. 4'70% mitjana
Grup E: Subaltern d'Adm. General, Ajudant d'Oficial d'Oficis i Operari.
Al grup E el SAQUEIG del 2,5% efectuat a partir de juny se li ha reintegrat en nòmina a través d'un CPT. 2'50% mitjana 0%
La indignitat, el greuge i el nyap continuen en l'aplicació als funcionaris eventuals, (càrrecs de confiança contractats a dit) d'un descompte inferior:
• Personal directiu amb retribució única, el descompte és d'un 2 a un 2'5% de mitjana anual.
• Personal no directiu amb retribució única, el descompte és d'un 2 a un 2'5% de mitjana anual.
• Personal de nivell 30 amb estructura salarial. A més de la reducció només se li treu 18'50 € mensuals del complement personal (la quantia oscil·la entre 1.000 i 2.000 € mínim).
• Personal de nivell 28 amb estructura salarial. A més de la reducció només se li treu 14 € mensuals del complement personal (la quantia oscil.la entre 650 i 1.800 € mínim).
El Reial Decret 8 / 2010, de 20 de maig, estableix per al personal laboral que se li aplicarà "una minoració del 5 per cent de les quanties de cada un dels conceptes retributius que integren la nòmina ".
L'Ajuntament segueix amb el seu nyap i greuge i aplica als laborals les mateixes detraccions que als funcionaris. L'Ajuntament aplica el Reial Decret sectàriament beneficiant a càrrecs de confiança i penalitzant als funcionaris.
Lluitarem i defensarem que se'ns torni el DINERS servei.
Barcelona, 3 desembre 2010


CGT:
Davant la denúncia que fa un col·lectiu de persones contractades als Plans d´Ocupació, la Secció Sindical de la CGT a l´Ajuntament de Barcelona vol manifestar la seva absoluta adhesió i solidaritat, al temps que recolza totes les seves reivindicacions. Reproduïm a continuació la plataforma aprovada per aquest col·lectiu:

PLATAFORMA ASSEMBLEA PEOL’S ICUB:

PLANS D’OCUPACIÓ: NEGOCI EN LA FORMACIÓ, MENYSPREU A LES ATURADES I ATURATS

Denunciem:
· Que la formació que se’ns imparteix no correspon amb l’ocupació que desenvolupem, incomplint la normativa per la qual hem estat contractats (Art. 12.1 de l’Ordre TRE/84/2010). És una formació generalista, inútil i fins i tot de continguts ofensius (cursos de compres per Internet de productes de luxe quan passem dificultats econòmiques, cursos sobre sensibilitat de gènere quan no es respecta la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.).
· Que no se’ns ha proporcionat informació sobre el contingut dels cursos ni dels seus horaris.
· Que els horaris de classes no respecten els temps de descans perceptius després de la jornada de treball, ni s’ha atès a les necessitats de conciliació familiar de treballadors/es amb fills menors o amb feines de cura de persones grans, ni a la compaginació amb els estudis (universitaris, altres cursos formatius).
· Que no s’ha donat informació a les persones que per llei estan eximides de la citada formació.
· Que s’han donat les nostres dades personals a terceres empreses sense el nostre consentiment.
· Que no se’ns ha donat resposta administrativa argumentada a les nombroses queixes que hem formulat àdhuc a una carta col·lectiva signada per la majoria dels treballadors i treballadores del Pla d’ocupació.
· Que la formació actual és un negoci per a les empreses intermediàries en les que només les interessa el nombre dels assistents.
· Que es culpabilitzi als aturats de la seva situació sota el discurs que els hi manca formació quan la causa evident es que s’han destruït els llocs de treball.
· Que en molts casos els treballs assignats no corresponen al perfil acadèmic i professional pel que vàrem ser contractats i que les categories laborals estan, en alguns casos, per sota de la titulació acadèmica exigida pel lloc de treball.
Reivindiquem :
· Cap sanció per la no assistència a aquesta formació.
· Formació adequada al nostre perfil acadèmic i professional, especialitzada i de qualitat.
· Formació homologada gestionada i impartida per organismes públics: CIFOS, FP, Institut Obert de Catalunya, UOC (online), etc.
· La rescissió dels contractes amb les empreses privades de formació.

LA CGT MANIFESTA

Per la nostra part, volem denunciar també el fet de que per disposar dels fons necessaris per a la realització d’aquests plans d’ocupació (en total, per a tota Catalunya, 100 milions d’euros), el Departament de Treball de la Generalitat ha hagut de treure de l’oferta formativa pública de les Escoles Taller, Cases d´Oficis i Tallers Ocupacionals uns 54 milions d’euros, liquidant d’aquesta manera unes actuacions, amb el col·lectiu de persones a l’atur, amb un alt índex d’inserció laboral. Tampoc podem callar, doncs seria fer el joc a la mentida de que des dels poders públics s’estan prenent mesures per combatre l’atur, que la solució a aquest drama social passa per no autoritzar cap ERE ni acomiadament i alhora crear treball públic (en aquest cas concret, ¿perquè no es contracta indefinidament aquests treballadors en comptes de mantenir aquestes feines en precari de 6 mesos en 6 mesos i amb sous del 70% del base de la categoria?). Però circumscrivint-nos al manifest aprovat per l’assemblea, alertem que inclús la primera reivindicació està a l’aire. Fins que no hi hagi compromís escrit de les institucions corresponents, les promeses orals de Barcelona Activa o CCOO de que no hi haurà cap sanció pel rebuig a aquesta formació, poden ser paper mullat. Per aconseguir les reivindicacions aprovades cal el màxim d’implicació dels afectats, a més de la solidaritat de la resta. Per això fem la següent convocatòria a tots els empleats pel Pla Extraordinari d’Ocupació de Barcelona:

ASSEMBLEA GENERAL DEL PERSONAL OCUPACIONAL MUNICIPAL BCN
Dimecres 15 de desembre a les 17.30 h.
Locals de la CGT de Barcelona, Via Laietana 18, planta 9.
Barcelona, 3 de desembre de 2010

CCOO:
La formació dels PEOL-2010: una mostra de la mala gestió dels recursos públics de l'Ajuntament
23/11/2010: L'AJUNTAMENT GASTA UNA MILLONADA EN UNA FORMACIÓ TOTALMENT INADEQUADA PELS CONTRACTATS/DES DEL PLA EXTRAORDINARI D'OCUPACIÓ LOCAL 2010
Unes incipients queixes provinents de l'Institut de Cultura de Barcelona, vinculades a la formació connexa als treballadors i treballadores contractats a l'emparament del Pla Extraordinari d'Ocupació Local 2010 per l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) van propiciar que la secció sindical de CCOO fes una crida exhaustiva demanant especificacions concretes sobre les queixes dels afectats.

Descontrol i desconeixement dels caps de departament sobre les "obligacions" vinculades a l'assistència als cursos, acompanyats, en algun cas, d'intolerància i despotisme // Limitació de la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral de molts afectats, per horaris intempestius // Frustració, decepció i impotència d'haver de suportar continguts molt bàsics impartits a persones amb un nivell cultural i professional que sobrepassa els continguts en qüestió // Continguts formatius totalment inconnexes amb les tasques laborals encomanades... són algunes de les queixes "típiques" detectades en la introspecció sindical sobre el tema que, tot i que tot pot ja està "dat i beneit", en aquest cas, és clar que l'acció sindical ha de servir per, si es tornen a repetir aquest tipus de contractació, posar-hi una mica més de seny i cordura i, si més no, per depurar responsabilitats, si n'hi haguessin...

D'altra banda, CCOO ha tingut coneixement que els costos de la formació en qüestió superen els 446.000 euros (més IVA) que, feta una valoració inicial, tenint en compte el nivell dels cursos i la quantitat de participants, es pot considerar totalment desorbitat... ESTEM EN CRISI? Per què no hi ha una mica de mirament i responsabilitat col•lectiva... o es que tot ho hem de posar les bases.
.

dilluns, 6 de desembre de 2010

Mobilitzacions 15 i 18 de desembre.


Noticia de lamalla.cat

Els sindicats convoquen mobilitzacions de cara al desembre contra la reforma laboral

UGT i CCOO han organitzat concentracions per al dia 15 i una manifestació unitària a Barcelona per al 18
Els sindicats catalans UGT i CCOO han convocat mobilitzacions i manifestacions durant el mes de desembre vinent per mantenir viva la protesta que va portar a la vaga general del 29-S en contra de la reforma laboral i la política de retallada del dèficit públic del Govern central. Els principals actes de protesta tindran lloc el 15 i el 18 de desembre, una vegada superat el llarg pont de la Puríssima, i els sindicats estan començant a organitzar assemblees sectorials de treballadors per informar sobre les mobilitzacions.

UGT i CCOO han convocat per al 15 de desembre concentracions de sindicalistes davant les empreses i a la plaça Sant Jaume, mentre que han fet una crida als treballadors a participar en una gran manifestació a la capital catalana tres dies després, el 18, a partir de les 17h. UGT de Catalunya ha celebrat assemblees territorials de delegats aquest dimarts a Badalona i Tarragona per informar sobre les mobilitzacions contra la reforma laboral, la congelació de les pensions i l'ampliació de l'edat de jubilació.
.

dijous, 2 de desembre de 2010

Manca de personal i formació als bombers de Barcelona.


Notícia de la web del diari El Punt:

Els bombers demanen més personal i formació.
Uns 100 bombers de Barcelona van participar ahir en una bicicletada de protesta per exigir a l'Ajuntament que compleixi els mínims de personal i instauri un sistema de formació reglada i de promoció interna, segons va afirmar el vicepresident de la plataforma Bombers de Barcelona, Víctor Dobaño. En declaracions a Europa Press, Dobaño va assegurar que el mínim de personal de guàrdia, de 103 bombers, no es compleix el 45% dels dies, i va afirmar: “És un delicte que un cos de seguretat no disposi de formació" i que l'entrenament es limiti a “pràctiques voluntàries”. Els bombers van demanar la dimissió de l'alcalde, Jordi Hereu, i de la directora de l'àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Assumpta Escarp.
.

dimarts, 30 de novembre de 2010

Incidents en les reivindicacions davant de l'Ajuntament.


Informació facilitada pel sindicat CCOO:

Una responsable municipal, després de requerir PRESÈNCIA POLICÍACA, obre al públic una dependència en VAGA POLI BUENO, POLI MALO... PERO EL MALO NO ERA POLI

La jornada reivindicativa dels treballadors/res municipals a la plaça Sant Jaume de cada últim divendres de mes (Ple Municipal), demanant garanties de compliment de les clàusules de Conveni -motivades pel preanunci del seu incompliment- va tenir trets diferenciats d'altres dies.

La primera novetat va ser que no hi havia Ple, per haver estat ajornat per motiu de les Eleccions al Parlament. Potser per això, més que per casualitat, va ser que REGIDORS de CiU i ERC van baixar 'al ruedo' i se'ls va veure entrevistant-se amb responsables sindicals interessant-se per la problemàtica que motivava les concentracions.

Altra nota diferenciada va ser que a la concentració s'hi va afegir un nodrit grup de treballadors/es de Parcs i Jardins, també afectats en el conflicte. Tots plegats, amb cants nadalencs i megàfon en mà, advertien a l'Alcalde que mentir a la plantilla municipal no és un bon AVAL que faci que els ciutadans de Barcelona es creguin els compromisos electorals que, de aquí a no res, haurà de pronunciar, si es que es presenta a la reelecció com alcalde: SI TRAEIX ELS TREBALLADORS, PERQUÈ NO TRAIR ELS CIUTADANS.
Feia fred i la concentració va acabar una mica abans del previst, però els delegats i delegades de CCOO anaven 'a preu fet' i, després de la presència activa a la concentració de Sant Jaume, van acudir a la OAC de la plaça Sant Miquel a donar suport al Comitè de Vaga de l'empresa externa que la gestiona, (Qualytel Teleservices), on van fer seus els lemes, prou evidents, dels vaguistes, del qual es destaca: LA CARA DE L'AJUNTAMENT, NO COBRA NI VUIT-CENTS (Menys de 800 € nets al mes) o crits irònics de: VOLEM SER MIL-EURISTES.

Mentre una responsable de l'OAC s'extralimitava en les seves funcions i, emparada per la policia, arrancava l'anunci (de l'Ajuntament) que informava que l'horari d'atenció al públic era a partir de les 13 hores, obria les portes de la dependència de bat a bat i invitava els ciutadans a entrar, al mateix temps, un Comandament dels antidisturbis de la GUB (treballador, també, afectat per la política municipal) intentava, molt pacientment, però de manera ridícula, ensenyar al piquet informatiu, que es va muntar a la porta de la oficina, de quins eren els límits legals sota els que devien actuar: POLI BUENO, POLI MALO... però el 'malo, no era 'malo', era 'mala' i, contradictòriament, no era poli, però va assumir el paper perfectament.
.

diumenge, 21 de novembre de 2010

Maneres de dirigir.


Article de la revista Expansión:

Adéu als comandaments i a la burocràcia, arriba l'organització informal

Adaptabilitat, espontaneïtat, col.laboració i motivació són alguns dels ingredients que fan que una organització funcioni. Combinar-los amb elements formals i resultats fan la resta.

Estan preparats els directius per passar d'una organització formal a una informal? Quines palanques cal pressionar per a què aquest canvi tingui un impacte real en els resultats de negoci? Les respostes estan en el fet que les organitzacions jeràrquiques tenen els dies comptats, ara s'imposa un model en què les estructures tradicionals convisquin en harmonia amb els ingredients bàsics del model informal: l'espontaneïtat, la col.laboració i la motivació tenen un lloc preferent a l'empresa.

Combinar aquests elements que caracteritzen a les organitzacions més tradicionals és el gran repte. Els caps i la burocràcia ja no són suficients per garantir l'èxit. Aquest plantejament, que sembla d'un altre món, té nom i cognoms. Jon Katzenbach i Khan Zia, socis de la consultora estratègica Booz & Company, han recollit aquestes idees en el llibre 'Leading Outside the Lines' amb un objectiu: Fer les empreses més rendibles utilitzant de forma adequada els fils de la gestió.

David Suárez, vicepresident de Booz & Company a Espanya, explica que aquest sistema consisteix a "traduir la visió, els objectius i les estratègies de l'empresa en un propòsit personal d'èxits i opcions que els empleats puguin entendre i fer seu". Google i Microsoft han treballat en aquest objectiu durant anys, i aquest interès les ha convertit en algunes de les empreses més rendibles i atractives per treballar. Suárez apunta que "els directius d'avui regeixen per l'organització formal i comprenen l'existència de la informal, però no la utilitzen com a eina per gestionar el negoci. Els temps estan canviant i els executius haurien de dur a terme plans organitzatius que, a més de els elements de sempre, incorporin els informals que aportin un nou enfocament, sobretot quan les seves iniciatives fracassen malgrat haver fet ús de les palanques més tradicionals ".

Les estratègies, els processos i les operacions integren només una part de l'estructura empresarial. En els últims anys la part emocional també ha guanyat un pes important. La clau rau a identificar dos elements i assolir l'equilibri, motivar el canvi de comportament des de dins a través de l'organització i no només amb mètodes formals: "El llenguatge informal i comú pot ser poderós. Les interaccions personals, per mitjà de xarxes o comunitats, acceleren els mètodes tradicionals de canvi ", matisa Suárez. En aquest panorama, la recepta resideix en mobilitzar les forces racionals i emocionals per reforçar noves pautes de comportament i aconseguir un canvi durador.

Això, que ja és una realitat -les estructures a l'ús en les que el cap mana i l'empleat assumeix estan en desús-, suposa una complicació afegida a la gestió. No només es veu a les unitats de negoci com departaments que es poden autogestionar, es parla d'individus independents que funcionen com petites empreses: Tenen objectius i són avaluats i retribuïts pel compliment d'aquests.

Suárez assegura que "l'empresa formal és fàcil d'entendre i descriure, però la informal és més difícil de reconèixer, controlar i quantificar". Les emocions, com la cultura, no es poden mesurar, i ambdues determinen les organitzacions informals. "Liderar aquests aspectes menys tangibles és fonamental per gestionar els més visibles, com els resultats financers i les operacions. No es pot deixar a l'atzar. Les empreses líders no s'acontenten amb gestionar l'exercici; treballen la motivació i inculquen la satisfacció i l'orgull entre els seus empleats per aconseguir resultats excepcionals ", conclou el vicepresident de Booz & Company a Espanya.

Un lideratge més efectiu
"Les notícies apunten que, en el millor dels casos, la recuperació econòmica és incerta. Per això és clau que els directius mobilitzin les seves empreses per treure tot el partit dels aspectes culturals i emocionals, la jerarquies i les dimensions racionals". Amb aquestes paraules explica Jon R. Katzenbach, coautor amb Zia Khan de 'Leading outside the lines', com no caure en les xarxes del caos d'una organització informal. A més ofereix als líders un consell per sortir guanyant: "Desenvolupar pràctiques que ajudin a crear equips més sòlids, fomentin la col.laboració entre empreses i aconsegueixin un lideratge més efectiu". Algunes de les recomanacions que fa a aquests nous directius per mobilitzar l'empresa sense sacrificar l'ambient laboral són:

1. Reconegui la seva existència i detecti les xarxes que ja existeixen.
2. Penseu en els problemes que intenta abordar en aquest moment i en com l'ajuden o perjudiquen.
3. Examini la oportunitats per llançar noves xarxes i activar les que no estan per cobrir buits.
4. Assegureu-vos que utilitza mecanismes racionals i emocionals per influir en determinats comportaments.
5. Avaluï periòdicament el que passa a les xarxes informals i crei oportunitats addicionals per a la interacció entre iguals, centrada en els comportaments que més importen.

Guiar el canvi

- Gestionar els aspectes 'programari'-emocions-és clau per manejar els 'hard'-resultats financers-. No pot deixar-se a l'atzar.
- Concentrar-se en els elements formals-estratègies, estructures, processos, etc-no garanteix l'èxit de l'empresa.
- Gestionar el desenvolupament, treballar la motivació, inculcar la satisfacció i l'orgull per aconseguir resultats excepcionals.
- Si no es valora la cultura es converteix en un factor de resistència que pot minar les iniciatives de canvi i entorpir el creixement.
- Dirigir l'organització informal és una prioritat per als líders: si no està al servei dels seus objectius està treballant en contra d'ells.
.

dimarts, 16 de novembre de 2010

Mobilitzacions a Parcs i Jardins


Notícia del diari el Punt del dia 15

Tancats a Parcs i Jardins
Un grup de treballadors ja fa sis dies que estan reclosos a la seu de l'organisme per un conflicte laboral

Un modest cartell a la façana testifica quants dies fa que un grup de treballadors de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona romanen tancats nit i dia a la seu de l'organisme, situada al carrer de Tarragona. Ahir ja eren cinc jornades i avui ja aniran per la sisena. I així continuaran fins a nova ordre. Amb el suport de tots els sindicats amb representació al comitè d'empresa, pensen continuar fins que no se solucioni l'enèsim conflicte laboral que els enfronta amb la direcció de l'ens. Amb un operatiu logístic de campanya perfectament estructurat, estan disposats a resistir el que calgui.

L'origen del litigi rau, segons els sindicats, en un incompliment del capítol del conveni col·lectiu que regula les jubilacions parcials a què es poden acollir els treballadors de 60 a 65 anys, i que els permet que la seva jornada laboral es redueixi a 33 hores l'any. Segons el comitè, però, a una desena d'operaris que han demanat acollir-se a aquest dret se'ls ha negat, cosa que de retruc també impedeix contractar l'interí que automàticament passaria a cobrir la plaça. “Tot això es fa amb la idea de privatitzar el servei de Parcs i Jardins, i per això primer cal anar buidant la plantilla, que és el que estan fent”, assevera José Ruiz, president del comitè d'empresa. Ell és un dels que romanen tancats. Entre setmana n'hi havia una quinzena, però dissabte en van ser més de vint. Assegura, però, que cap d'ells no ha perdut ni un sol dia de feina per dur a terme la protesta –“això no és una vaga” recalca Ruiz–, sinó que han aprofitat festius o hores sindicals que tenien pendents. Reconeixen sense embuts que l'Institut no ha posat cap mena de limitació per dur a terme la protesta, i això els permet poder dormir en diferents departaments de l'ens. La resta de companys de la plantilla són els que s'encarreguen de portar-los menjar i donar publicitat als comunicats o actes que organitzen de manera periòdica per fer visible la tancada. Ahir al migdia, per exemple, van celebrar un esmorzar popular a la porta de l'Institut amb vi i pernil del bo, que va ser tot un èxit. Ara bé, el fet que hagin optat per aquesta tàctica de reclusió no implica, en absolut, que visquin aïllats de l'actualitat diària. Així, i entre les moltes pancartes reivindicatives que han penjat, també hi ha banderes sahrauís. La lluita no té fronteres.
.

diumenge, 14 de novembre de 2010

Mobilitzacions 15 i 18 de desembre.

Informació facilitada pel sindicat CCOO.

CCOO i UGT han convocat els dies 15 i 18 de desembre mobilitzacions a tot el país, per exigir al Govern que canviï la seva política econòmica i social, modifiqui en profunditat la reforma laboral, retiri la congelació de les pensions per a l'any 2011, abandoni la seva pretensió de retardar l'edat de jubilació fins als 67 anys, recuperi el salari i l'acord amb els empleats públics i garanteixi prestacions a les persones que volent no poden treballar.

No es pot confondre als treballadors i a la ciutadania: el diàleg social que el Govern proclama amb entusiasme no servirà de res si es mantenen les mateixes polítiques. Només si s’aborden les demandes abans esmentades tindrà sentit el nou procés negociador.

Com ha advertit el secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, "el Govern hauria de triar una altra sortida de la crisi, preservant els drets socials i laborals, impulsant l’ocupació i l'activitat econòmica, i fent més sòlid i sostenible el sistema públic de protecció social ".
La vaga general del 29 de setembre ha estat una gran mobilització contra el gir donat a la política econòmica i social, la reforma laboral i l'intent per part del Govern d'allargar l’edat de jubilació fins als 67 anys. No va ser aliè a la vaga general el canvi de Govern dut a terme per Zapatero per recuperar espai polític i electoral, un canvi que, no obstant, diu poc als sindicats si persisteix en les mateixes polítiques que van provocar la vaga general.
Per a CCOO i UGT el missatge de la vaga ha de quedar ben clar: hem de seguir pressionant per a què els objectius que perseguíem amb la seva convocatòria s'obrin pas. El conflicte segueix obert i la mobilització continua.

-Fer reversible la reforma laboral.
La reforma laboral impulsada pel Govern no crea ocupació. Els sindicats mantenim viu el compromís adquirit amb els més de 10 milions de treballadors i treballadores que van anar a la vaga general, el passat 29 de setembre, per exigir la retirada de la reforma. Amb aquest objectiu, promourem una Iniciativa legislativa popular per a què la veu dels treballadors arribi al Parlament i canvien alguns dels seus continguts essencials: restituir la causalitat de l'acomiadament i abordar la contractació i les condicions de treball a través del conveni i les relacions laborals.

- Protegir a les persones en atur que han deixat de percebre les seves prestacions.
La crisi econòmica està maltractant a les persones que han perdut el seu lloc de treball i no reben prestacions per desocupació. Per això, cal: suprimir el requisit de responsabilitats familiars perquè els menors de 45 anys puguin accedir al subsidi d'atur; ampliar la pròrroga del subsidi per dos períodes de sis mesos per als majors de 45 anys sense càrregues familiars i incrementar la quantia al 100% de l'IPREM; potenciar la renda activa d'inserció enfront la pròrroga de la paga de 426 euros.

-No a la congelació de les pensions.
Recuperar el salari i l'acord amb els empleats públics. El Govern va triar el camí més fàcil. Ni reforma fiscal ni mesures contra les rendes de capital. L'Executiu va preferir, seguint la doctrina liberal, actuar contra pensionistes, empleats públics, aturats i persones dependents. I així no hi haurà acord amb els sindicats. CCOO exigeix que no hi hagi congelació de les pensions el 2011 i que es recuperi el salari i les condicions de treball dels empleats públics.

- Per un sistema públic de pensions sòlid i viable.
No al retard de l'edat de jubilació als 67 anys. Ens oposem al retard de l'edat de jubilació als 67 anys, i defensem el consens polític al voltant del Pacte de Toledo, i el diàleg social per garantir un sistema públic de pensions suficient i sostenible, en tant que instrument de redistribució de la renda i factor d'estabilitat econòmica.
Tot això des de l'enfortiment l'Estat del benestar que garanteixi una sanitat universal, equitativa, de qualitat i sense desigualtats socials, una educació eminentment pública amb accés universal al coneixement, una atenció a les persones dependents justa i eficaç; i un sistema públic de pensions sòlid i viable.

- Reactivar l'economia i la creació d'ocupació.
Canviar les bases del creixement per a què aquest sigui sostenible i menys vulnerable al que la situació econòmica exigeix: definir els sectors productius més estratègics pel seu valor afegit i nivell tecnològic; racionalitzar i modernitzar l'activitat dels sectors existents; impulsar la correspondència i complementarietat entre la dinamització dels sectors productius i altres mesures en matèria d'ocupació, formació, educació, medi ambient, infraestructures, R + D + i; adequar la política d'infraestructura i transport; millorar i ampliar les telecomunicacions; foment de la rehabilitació urbana i l'edificació sostenible ...
.

dijous, 11 de novembre de 2010

Pressupostos Ajuntament de Barcelona.


Comunicat sindical sobre consultes als pressupostos.

La CGT va formular diverses observacions al projecte de pressupost municipal per al 2011 que havien de ser respostes puntualment a l'Audiència Pública del dia 4 de novembre.
D'igual manera que l'any passat, el govern municipal, per boca del Tinent d'Alcalde Jordi William Carnes, va respondre de forma evasiva quan no va respondre en absolut algunes de les preguntes que els hi formulàvem, però de tota manera val la pena prendre nota del que si van reconèixer i del significat que s'endevina d'alguns dels seus silencis i evasives.
Us oferim preguntes, respostes i comentaris agrupats per temes, que podreu llegir seguint els enllaços que apunten a la nostra web (http://www.cgtbarcelona.org/ssab/).

Les retribucions del personal municipal el 2011.
Segons l'Ajuntament, la llei de Pressupostos Generals de l'Estat no només prohibeix qualsevol augment salarial, pactat o no, sinó que a més l'any vinent toca una nova reducció salarial.

La dispersió de competències i serveis municipals en organismes de tot tipus.
A la nostra denúncia de manca de transparència, malbaratament de recursos i absència de justificació en la proliferació d'OOAA, EPEs, Consorcis, Empreses, Fundacions, etc. l'Ajuntament eludeix donar una resposta directa.

Increment de la precarietat en la plantilla municipal directa.
Quan evidenciem que l'absència d'Oferta Pública d'Ocupació i l'increment previst del 26% del pressupost destinat a personal temporal condemna a la inseguretat i la temporalitat d'una part creixent de la plantilla, l'Ajuntament calla.

El que amaguen les “externalitzacions” de serveis.
Rebutgem que es faci servir l'externalització, la privatització o la prestació indirecta de serveis per tirar a la baixa les condicions econòmiques, laborals i socials dels treballadors i treballadores que finalment han de prestar els serveis públics. L'Ajuntament “socialista” s'apunta a les lleis del mercat.

Aquest govern municipal o el que hagi de venir haurà de donar resposta tard o d'hora a aquestes qüestions així com a la resta de reivindicacions dels treballadors i treballadores municipals. A la Secció Sindical de la CGT estem decidits a aconseguir-ho.

Per al dia 24 de novembre des de la CGT convocarem a una assemblea per reprendre el que tots plegats vàrem començar el 8 de juny.
Vine amb nosaltres i sigues protagonista d'un autèntic canvi.
.

divendres, 5 de novembre de 2010

Descomptes salarials per la vaga.

Informacions sindicals sobre els descomptes:

UGT
:
Davant les nombroses consultes en relació al cost que representa la realització d'un dia de vaga, us informem que els descomptes són: un dia de salari (el seu cost, surt de la divisió del salari d'un mes, dividit per 30), a més 1/365 part de les tres pagues extres. Per aquest motiu, no tenen cap raó aquells que diuen que la realització d'un dia de vaga, fa perdre un mes sencer de la Paga d'Abril. A més des de fa temps hem acordat amb l'Administració que els descomptes produïts, vagin a parar a ONGs per programes i causes humanitàries.

La diferència d'aquest any, amb altres processos de repartiment del descomptes de les vagues, on era directament l'Ajuntament qui decidia unilateralment a quines entitats anaven destinades aquestes quantitats, a proposta de la UGT, els sindicats hem participat en la decisió de les entitats que subvencionen i amb quines quantitats.

En relació als dos dies de vaga que hem realitzat durant aquest any, hem acordat amb l'Ajuntament que els 302.443 euros, descomptats als treballadors que van fer efectivament la vaga, tant de la plantilla directa com a la dels Instituts o ens instrumentals, estiguin destinats a les organitzacions humanitàries següents: "Metges del Món", "Red Europea de diàleg Social", PRISBA, FUTUR JUST, BANC d'ALIMENTS, i Beques de menjador escolars.
(...)

CCOO:
Els descomptes salarials de les vagues a projectes solidaris i contra l'exclusió social
En resposta a les propostes de les assemblees realitzades amb motiu de les vagues del 8 de juny i 29 de setembre per la qual els descomptes salarials anéssim destinats a projectes solidaris i contra l'exclusió social, i després de diverses reunions dels representants de les organitzacions sindicals amb l'Administració s'ha acordat que es destinin als projectes següents:

1.- Programa de cooperació internacional de l'entitat metges del Món destinat a" l'enfortiment de les capacitats dels serveis de salut mental al nord de la Franja de Gaza"... 73.425,40€.
2.- Programa de cooperació internacional de l'entitat Red Europea de dialogo social destinat a "l'enfortiment de la xarxa de municipis saludables de la micro-regió del centre-nord de San Salvador".....74.886€
3.-Activitat de caràcter social d'ajudes a menjadors socials de Barcelona per a les persones en situació d'exclusió social gestionats per l'entitat PRISBA... 35.000 €
4.-Activitat de caràcter social d'ajudes a menjadors socials de Barcelona per a les persones en situació d'exclusió social gestionats per l'entitat FUTUR JUST....35.000 €.
5.-Activitat de caràcter social d'ajudes a menjadors socials de Barcelona per a famílies en situació de necessitat gestionats per l'entitat BANC D'ALIMENTS....35.000 €.
6.-Activitat de caràcter social de Beques de Menjadors escolars......49.132 €

També es va acordar fer reunions de seguiment dels esmentats projectes.
.

divendres, 29 d’octubre de 2010

Crida a la participació en els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona 2011.


Crides sindicals a donar la nostra opinió sobre els pressupostos.

CCOO:


El proper dia 4 de novembre a les 19 hores hi ha la presentació pública dels pressupostos municipals (...) l’Ajuntament ofereix la possibilitat, a tota la ciutadania, fins el dia 1 de novembre, d’enviar suggeriments i aportacions sobre els dits pressupostos a l’adreça electrònica pressupost@bcn.cat amb el compromís institucional que obtindran resposta, els suggeriments i aportacions enviades, a la Audiència Pública del dia 4.

Atès que és una manera de fer sentir la nostra veu, al respecte us demanem:
Que envieu individualment (vosaltres i també familiars i amics) correus electrònics a l’adreça esmentada pressupost@bcn.cat amb missatges significatius, vinculats a les nostres pretensions (VULL QUE EL PRESSUPOST INCLOGUI ELS ACORDS DE CONVENI; AL PRESSUPOST US HEU OBLIDAT DELS TREBALLADORS; ELS ASSALARIATS NO TENIM LA CULPA DE LA CRISI; ETC; ETC.).

(...) És hora de donar la cara i lluitar per defensar un estat del benestar que el Capitalisme ens vol robar amb l’ajut d’Institucions covards que no volen estar a l’alçada de les seves pròpies conviccions polítiques, potser perquè les han perdut de tan involucrar-se amb gestions especulatives, corruptes, l’única finalitat de les quals és l’enriquiment personal de qui hi participa.
Obre els ulls i mira la realitat
La situació socio-política a l'entorn europeu evidencia una tendència absoluta a un afebliment dels partits d'esquerre (a Espanya també) i els partits de dretes, la patronal i les institucions financeres s'estan fregant les mans perquè veuen el camp lliure per a les seves ambicioses pretensions. Els queda no obstant un 'enemic' a aniquilar que som els sindicats de classe, les organitzacions que aglutinen la immensa majoria d'assalariats/des i que defensen els interessos laborals i econòmics dels treballadors i treballadores i, amb aquesta finalitat estan jugant molt fort, posant a la graella tots els mitjans informatius existents (ràdio, TV, premsa, etc.), contra els quals ens és molt difícil lluitar, perquè són propietat exclusiva dels que manen i no ens permeten opció a rèplica .
De tu depèn que les organitzacions sindicals continuin defensant els interessos generals dels treballadors i treballadores davant l'ofensiva capitalista. Som imperfectes i hem comès errors (com tothom), però no toca cap altra cosa que intentar fer-ho millor amb la teva participació i suport.

CGT:
Com l’any passat, la seccio sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona ha presentat observacions als pressupostos municipals que es presentaran a Audiència Pública el dia 4 de novembre.

A banda d'informar-vos, volem animar-vos a participar en aquest procés enviant les vostres pròpies observacions a l'adreça de correu pressupost@bcn.cat
Per al cas podeu subscriure les nostres pròpies observacions afegint o suprimint el que us sembli. A continuació transcrivim el nostre propi missatge a l'oficina de pressupostos.

“Assumpte: Suggeriments i propostes per al pressupost municipal 2010
En nom i representació de la Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona, fent ús dels nostres drets com a ciutadans d'aquesta ciutat i dins el marc del procés de participació i audiència pública prèvia a l'aprovació definitiva dels pressupostos municipals de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2011, presento els següents suggeriments, queixes i propostes:

1. Queixa: Manca d'informació per a poder avaluar l'autèntic significat dels pressupostos que es presenten.
El document que representa la proposta de pressupost municipal per a l'any 2011 no inclou tota la informació necessària com per poder comprovar bona part de les afirmacions que s'inclouen a la presentació, ni tant sols té tota la informació que es lliurarà als regidors que hauran de ratificar-lo al Ple de final de mes. No es presenta a audiència pública la plantilla pressupostària ni el detall del pressupost (classificació econòmica) de tots els organismes autònoms i empreses municipals que gestionen una part creixent dels diners públics, ni tampoc s'explica res del destí de les transferències que en forma de subvencions i convenis van a parar a un ventall molt heterogeni de destinataris, des d'empreses privades, fundacions, consorcis, associacions de veïns (…).

Cal destacar que aquesta capsa negra absorbeix més de 846 milions d'euros (6 milions més que l'any passat malgrat la contenció pressupostària), que són el 48% de les despeses corrents i el 38% (3 punts més que el 2010) del pressupost total de l'Ajuntament per al 2011.

Pel que fa a l'absència de la informació de la plantilla d'organismes autònoms, empreses municipals, consorcis, etc., cal destacar la seva importància perquè suposa aproximadament la meitat de la plantilla global de treballadors municipals (uns altres 6.000 llargs).

Tampoc s'aporta la Relació de Llocs de Treball, informació que amb tota seguretat tampoc s'aportarà al Ple Municipal en la línia de tots els anys anteriors, malgrat que és un requeriment legal incloure-la juntament amb els pressupostos anuals.

2. Petició d'aclariment: es parla de congelació de l'Oferta Pública d'Ocupació a excepció de 250 places (nous agents de la Guàrdia Urbana). I que passa amb tota la plantilla de personal en situació d'interinitat o amb contracte laboral temporal que ocupa llocs de treball estructurals? Com és que augmenta un 26% el pressupost associat a la plantilla de personal temporal al temps que disminueixen un 0,1% les despeses de personal globals?

3. Suggeriment: fer tota l'Oferta d'Ocupació Pública necessària per a estabilitzar tota la plantilla de personal funcionari interí i personal laboral temporal que ocupa llocs de treball estructural. Això no ha de suposar cap increment de despesa en concepte de nòmines i en canvi contribuirà a estabilitzar la situació de la plantilla de treballadors del servei públic municipal i de retruc millorar el servei al ciutadà.

4. Suggeriment: recentralitzar tota l'estructura d'organismes autònoms municipals, epes, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions municipals, situant els seus departaments productius sota la direcció directa del corresponent gerent de sector. Això faria possible prescindir dels corresponents gerents d'aquests 38 ents, juntament amb els seus gabinets, administradors de personal i directors econòmics, amb l'important estalvi conseqüent.

5. Suggeriment: que l'Ajuntament contracti directament el personal necessari per a la prestació directa dels serveis, en comptes de fer-ho a través de contractistes i entitats. Els ciutadans han de saber que els beneficis d'aquestes empreses surten de la precarietat contractual, les baixes retribucions i el deteriorament de condicions de treball de les persones que acaben prestant els serveis municipals en nom de l'Ajuntament. I han de saber també que ni el cost dels serveis per a la ciutat baixen ni tampoc la qualitat del servei prestat millora.

6. Suggeriment: que l'Ajuntament revisi els models de plecs i convenis per a l'adjudicació de la prestació indirecta de serveis, de manera que l'empitjorament de les condicions salarials, socials, d'entorn de treball o de perfil professional del personal finalment implicat en la prestació del servei no es converteixi en un avantatge per a les empreses o entitats candidates a l'adjudicació. I exigir sempre la subrogació del personal contractat per l’anterior o anteriors adjudicataris fins i tot quan canviï l’objecte nominal del contracte, quan la prestació del servei es faci al mateix centre de treball i consisteixi en les mateixes funcions i competències de contractes anteriors extingits.

Esperem resposta de tot plegat a la sessió del dia 4, no només en interès nostre sinó en interès i per a coneixement de la ciutadania de Barcelona en general.

Nota: com és criteri d’aquest bloc ometem crítiques entre sindicats ja que la lluita per millorar les condicions laborals s’aconsegueix amb unitat sindical.
.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Mobilitzacions per les retallades laborals.


Extractes de diversos comunicats sindicals:


UGT:

ASSEMBLEES AUTORITZADES DIES 27 - 29 OCTUBRE

ORDRE DEL DIA:
COMPLIMENT ACORDS DE CONVENI AL 2011
RECUPERACIÓ 5% DE SOU ROBAT ALS ASSALARIATS

DIA, HORA i LLOC
27 octubre, De 12,30 a 14,30 h. Sala d’actes Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
(Rector Triadó, 53)
29 octubre, De 09 a 11 h. concentració Pl. Sant Jaume (Ple Municipal)

CONVOQUEN
CCOO - UGT


CGT:

PERQUÈ LA CGT NO PARTICIPA A LES CONVOCATÒRIES DE LES SECCIONS SINDICALS D'UGT I CC.OO. PER AL 27 I EL 29 D'OCTUBRE

Ahir diumenge a última hora ha estat publicada una convocatòria conjunta dels sindicats UGT i CC.OO. per tal de fer una assemblea el dia 27 i una concentració-assemblea el dia 29 sota els lemes “COMPLIMENT ACORDS DE CONVENI AL 2011 i RECUPERACIÓ 5% DE SOU ROBAT ALS ASSALARIATS”.

La posició de la CGT, expressada a totes les assemblees i comunicats que hem fet, ha estat sempre la de promoure la mobilització per la retirada dels dos decrets-llei, el que va incloure la retallada del sou dels treballadors públics juntament amb la congelació de les pensions i altres mesures antisocials, i el de la Reforma Laboral, que també ens afecta de forma directa i indirecta. De la mateixa manera hem estat recordant la necessitat de sortir al pas d'unes altres noves “reformes”, la de les pensions i l'edat de jubilació (que està a punt de caure) i les que han de venir molt aviat en forma de revisió de les condicions d'estabilitat dels llocs de treball dels funcionaris i dels seus drets de negociació col•lectiva.

En aquest context, convocar pel compliment dels acords de conveni (pensant com pensen únicament en l'aspecte salarial) i per la recuperació del 5% que ens estan traient, és una cosa que sense més, ens sembla desmobilitzadora i contraproduent.

És clar que des de la CGT defensem el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors municipals, i una oferta pública que garanteixi la prestació directa de tots els serveis municipals, i una Relació de Llocs de Treball que deixi clares les expectatives de promoció i mobilitat de tots i totes, i joc net en els processos de selecció, i la funcionarització de tots els laborals sense excepcions ni moratòries, i anar cap a les 35 hores setmanals. I justament perquè tot això no quedava garantit al conveni actual no el vàrem signar malgrat els augments salarials que ens prometien per oblidar-nos de tota la resta.
(...)

CCOO:
El proper dia 4 de novembre a les 19 hores hi ha la presentació pública dels pressupostos municipals i, per a aquest acte, ens autoconvoquem tots els delegats i delegades de CCOO i UGT per protestar sonorament, atès que les previsions municipals publicades a la gaseta municipal 27 (concretament a la pàgina 3473) no només no inclouen cap augment retributiu a les despeses de personal, sinó que hi ha una disminució de quasi el 0,4% pel 2011, respecte als pagaments del 2010, que ja van sofrir una considerable retallada (...) us demanem: (...)
Que vingueu el proper dia 4, a les 18 hores al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, plaça Pons i Clerch (Princesa/ Comerç) a protestar per la política econòmica municipal, en afectació als seus treballadors/res.
(...)

L'assetjament en el treball disminueix el rendiment de l'empresa.


Article de la web www.elcorreo.com amb interessants reflexions sobre l'assetjament.

El 2002 va patir assetjament en el seu lloc de treball i després d'un llarg recorregut, que va incloure la superació d'una important malaltia, segueix treballant en la mateixa empresa. Marina Parés és presidenta del Servei Europeu d'Informació sobre el 'Mobbing' i assessora de víctimes. Aquesta setmana ha participat a Sant Sebastià en un curs d'estiu de la UPV-EHU sobre assetjament moral a la feina.

-L'assetjament laboral, ve de lluny?
-És tan antic com el treball amb drets laborals. Quan el treballador té menys drets, se l'acomiada sense necessitat d'assetjar-lo. En l'àmbit laboral trobem quatre tipus d'assetjament: l'estratègic, el de direcció o gestió, el pervers i el sancionador.

- Què és l'assetjament estratègic?
-Quan l'empresa ha inclòs l'assetjament laboral en la seva manera de funcionar. Es contracta a joves o persones amb discapacitat amb subvencions institucionals. Però quan arriba el moment de fer fix al treballador, se'li pressiona perquè se'n vagi. Perquè les subvencions només arriben amb un nou contracte.

- ¿I el de direcció?
-També se l'anomena de gestió, perquè el pot protagonitzar un directiu o un comandament intermedi. És un estil personal de manar. Qui qüestioni a aquest tipus de cap està condemnat a l'ostracisme. Avui s'ataca a un. I demà a un altre. S'imposa la por. I els treballadors no es solidaritzen amb l'afectat.

-També hi ha un 'mobbing' pervers.
-Està generat per una personalitat psicopàtica i pot donar-se entre companys o fins i tot, des d'un subordinat a un cap, el que és més habitual en l'àmbit públic. No s'assetja com a estratègia d'empresa o buscant un major rendiment. La base és l'enveja. Aquest tipus d'assetjament és tan antic com la humanitat.

-I hi ha l'assetjament sancionador.
-S'assetja a algú perquè se'n vagi de l'empresa. I es fa de manera pública i buscant una exemplaritat. Es dóna en casos de permisos maternals, baixes laborals o actuació de delegats sindicals. Vaig conèixer el cas d'una administrativa a la que van col·locar de cara a la paret, al lloc on tot el personal fitxava. Alguns només van conèixer la seva esquena.

- Per què decideix un dedicar tant esforç en destroçar a un altre?
-Perquè encara no s'han definit bé els perjudicis del 'mobbing' per a l'empresa. S'inicia perquè es pensa que portarà beneficis però hi ha un risc greu per a la companyia que permet l'assetjament.

- Quin és?
-A curt termini es produeix una disminució del rendiment laboral dels empleats, que estan més pendents del conflicte que de ser eficaços. A més hi ha l'absentisme de la víctima. O es paguen les suplències o hi ha una càrrega de treball extra que cal repartir. Es genera una desconfiança i una falta de comunicació que repercuteix en la qualitat del treball.

- Hi ha conseqüències a llarg termini?
-Els casos són diferent en l'Administració pública, perquè el sobrecost ocasionat per l'assetjament ho paguem tots. I en aquest àmbit es produeixen assetjaments de repetició, perquè s'ho poden permetre. L'empresa privada no pot suportar diversos anys de pèrdues. Si es permet l'assetjament, la companyia pot quebrar. Vaig conèixer el cas d'una Policlínica a Granollers, una institució privada que rebia fons públics. Es van donar assetjaments de repetició que van ocasionar la fi del negoci.

- Han passat els assetjadors molt de temps en la impunitat?
-Han passat i segueixen passant. Són persones que saben manipular molt bé. Aconsegueixen el beneplàcit dels que tenen poder. I per això portem tants anys sense legislació adequada. A la via acadèmica, Espanya està a nivell internacional, però a nivell legal estem pitjor que en països com Colòmbia, que compta amb legislació específica.

Llacunes jurídiques
-La reforma prevista del Codi Penal per castigar l'assetjament laboral deixa llacunes jurídiques, diuen els experts.
-I no entrarà en vigor fins al novembre, un insult per a les víctimes, que no poden esperar tant de temps. El sistema públic jurídic i de salut no els ha protegit en absolut. S'ha deixat la decisió en mans dels jutges. Alguns d'ells han vist assetjament i han determinat. D'altres, han vist assetjament i no ho han fet. Altres no ho han vist. I alguns han vist assetjament on no n'hi havia.

Manca formació.
És il·lustrativa la sentència sobre el cas d'un neurocirurgià especialitzat en cor a l'Hospital Universitari de Santa Cruz de Tenerife. En l'última sentència, no recórrible, encara que s'ha demostrat l'existència de 'mobbing' el jutge exculpa els responsables, entre altres raons, 'perquè no existeix al nostre país, cap tipus de definició legal del fenomen d'assetjament moral en el treball' .

- ¿Per què es va especialitzar en aquesta matèria?
-El 2002 vaig ser assetjada en el meu lloc de treball. Vaig voler lluitar contra això i no vaig trobar cap eina. Avui pretenc ensenyar a les víctimes com superar aquesta situació. Sé de que parlo. Vaig patir una greu malaltia i vaig arribar a la mort clínica. Avui estic perfectament recuperada i segueixo en la mateixa empresa. Les persones que assetgen no canvien. Però jo he aconseguit fer-me respectar.
.

dimarts, 19 d’octubre de 2010

Retallades en formació externa.

Comunicat del sindicat CCOO sobre la formació externa, ajuts en llengues estrangeres. Tema apart és que hi ha molts treballadors que des de fa molts anys no els donen ni formació interna o aquesta és en comptagotes.

AJUT EN LLENGÜES ESTRANGERES
(les retallades… als treballadors/es estan de moda)
Els ajuts econòmic per cursos de llengua estrangera (vinculades o no al lloc de treball) que fins ara venia oferint l’Ajuntament fins a un 70% del seu cost amb un màxim de 300 €/ any s’han acabat.
Actualment, l’Ajuntament està denegant totes les sol•licituds al respecte argumentant que NO HI HA PRESSUPOST i la previsió es que abasti tot l’any que ve, sense possibilitat de reclamació, atès que era un oferiment graciable, al marge de qualsevol dret preexistent.
Sembla ser que de cop i volta ja no hi ha diners per res que signifiqui un benefici al assalariat, mentre que veiem com partides per a campanyes electorals i visites eclesiàstiques són noticia d’actualitat, de la mateixa manera que ho són els casos de corrupció vinculats a les administracions públiques.
Que cadascú que tregui les seves conclusions...
CONTRA LES RETALLADES: MOBILITZAT!!
.

dijous, 14 d’octubre de 2010

Possible inconstitucionalitat de la retallada salarial.


Noticia de lamalla.cat

L'Audiència Nacional dubta de la constitucionalitat de la retallada als funcionaris.

El Decret aprovat pel Govern podria vulnerar el dret d'igualtat i el de llibertat sindical a la negociació.

L'Audiència Nacional dubta de la constitucionalitat de la retallada salarial del 5% als empleats públics aprovada pel Govern, segons la providència d'aquest tribunal facilitada aquest dijous per CCOO. La Sala Social de l'Audiència Nacional ha obert així una via processal per estudiar la possible inconstitucionalitat del decret Llei del 20 de maig sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que inclou la rebaixa de sou dels assalariats del sector públic. El tribunal admet la demanda de conflicte presentat pels sindicats UGT, CCOO i el SATNP de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) contra el Ministeri d'Economia i Hisenda, la Confederació Sindical Independent de Funcionaris (CSIF), i el Comitè Intercentres de la FNMT.

La providència datada el 30 de setembre estableix que les parts tenen un termini màxim improrrogable de 10 dies per presentar les seves al•legacions sobre aquesta qüestió d'inconstitucionalitat. L'Audiència dubta de la constitucionalitat de la nova redacció dels articles 22.4 i 25 de la Llei, ja que podrien afectar "el contingut essencial" del dret a la llibertat sindical a la negociació.
La providència del tribunal també planteja la qüestió de constitucionalitat sobre aquesta mesura "per possible afectació" del dret d'igualtat, ja que la llei estableix la reducció salarial sobre determinades entitats del sector públic i exclou el personal laboral no directiu d'empreses públiques com RENFE, ADIF i AENA, que tenen convenis col•lectius.
Segons l'advocat de CCOO Enrique Lillo, aquesta providència reforça la posició defensada pel sindicat davant a la retallada salarial i en demanda de la vigència dels convenis i acords col•lectius assolits per al 2010 en les administracions i sector públics. A més, assenyala que CCOO mantindrà les actuacions jurídiques i processals iniciades en defensa dels drets del personal del sector públic que afecten prop de tres milions de persones.
.

dijous, 7 d’octubre de 2010

Valoracions sindicals de la vaga.


Valoracions sindicals d’UGT, CGT i CCOO sobre la jornada de vaga del dia 29.

UGT:
MOLTES GRÀCIES A TOTS/ES

Des de la Secció Sindical de la UGT a l'Ajuntament de Barcelona us volem donar les gràcies a tots i totes els/les empleats/des públics dependents de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, per la vostra resposta el dia de la Vaga General.
Reconeixem que no estat fàcil explicar a tota la plantilla municipal la conveniència de fer una altre vaga per donar una resposta seriosa a la retallada dels drets laborals de tots els treballadors/es, després de la que varem fer en el sector públic per la retallada del 5% del nostra salari via decret. A tot això afegiu la campanya brutal de desprestigi que els representants sindicals i les nostres organitzacions hem sofert de la dreta política i mediàtica, fent-nos responsables de tots els mals de la societat.
Malgrat tot el seguiment d'aquesta vaga ha estat acceptable, si comptem aquells empleats que de manera efectiva han fet la vaga, altres que per diferents motius no han anat ha treballar o aquells que van trucar dient que estaven indisposats, entre tots s'ha notat la baixa activitat a les dependències municipals.

També volem dir-vos que la realització d'aquesta vaga no es el final de res. Pensem que es molt possible que properament haurem d’enfrontar-nos a la reforma del sistema de pensions, tant pel que fa a la l’ampliació de l’edat de jubilació, com el temps necessari de cotització per cobrar-la o l’increment en el nombre d’anys per calcular la base reguladora. A banda probablement l'Ajuntament incomplirà l'aplicació del conveni l'any que ve, ens haurem de mobilitzar per defensar les nostres condicions salarials i laborals de ben segur.
Amb tot això us demanem a tots i totes que sigueu conscients de que ens estem jugant molt, seria bo que el nivell de participació fos molt més important que fins ara tant a les assembles com a totes les accions en que us haurem de convocar. Tots i totes sou lliures de fer el que creieu, però sense la vostra participació activa i massiva no podrem defensar els nostres drets.

DEFENSAR ELS TEUS DRETS LABORALS AVUI ÉS DEFENSAR EL TEU FUTUR I EL DELS TEU FILLS


CGT:

Des de la Secció Sindical de la CGT a l'Ajuntament de Barcelona fem una valoració general positiva del Seguiment de la Vaga General. El seguiment de la vaga en sectors claus va ser massiu a la pràctica totalitat del país. A tall d’exemple: Mercats alimentaris de Madrid, Barcelona, València, Valladolid, Sevilla, Saragossa; indústria d’automoció (Seat, Ford, Renault, Opel, Volkswagen), complexos petroquímics i sideri-metal•lúrgics, sector de la mineria, distribució de gas, serveis públics com neteges, correus, sector de la construcció de grans infraestructures; ports de Barcelona, València, Algesires…
Un exemple rellevant, en aquest sentit, és la baixada del consum elèctric xifrada en més d’un 20% en relació amb un dia normal.

Un altre sector amb un percentatge molt important de participació és el dels mitjans de comunicació audiovisuals, amb tancament complet a Canal Sud i Telemadrid i la resta de medis públics (inclosos els catalans) amb serveis mínims.
En Transport públic estatal es van complir els serveis mínims del 25% al temps que van existir grans incidències en el transport privat (línies aèries, transport per carretera i marítim de viatgers i mercaderies).
CGT vol destacar aquest èxit malgrat la campanya continuada institucional, mediàtica i patronal contra les organitzacions sindicals i la criminalització de l’acció sindical i social. És molt significatiu que les portades de la majoria dels mitjans estiguessin decidides per endavant en assenyalar “el fracàs” de la vaga en termes idèntics als que es van fer servir just després d'anteriors convocatòries que van aconseguir al final els seus objectius reivindicatius.

Igualment, CGT vol esmentar de forma expressa el suport a la Vaga General de més de cent organitzacions sindicals i socials de tot el món.
És d’assenyalar la importància numèrica dels piquets informatius als principals centres de treball, el que demostra l’enorme malestar dels treballadors i treballadores amb la insostenible situació d’atac a què estem sent sotmesos per polítics i empresaris.
Així mateix, aquesta Secció Sindical i pel que fa als aldarulls a la ciutat de Barcelona vol denunciar les provocacions protagonitzades per un ínfim grup aliè a qualsevol organització sindical i per una barroera, ineficaç i perversa acció policial que va aconseguir intensificar els incidents i es va preocupar amb tota la intencionalitat en portar-los d'una manera molt evident cap als voltants de l'antiga seu de Banesto a la Plaça de Catalunya, al que volia ser un nou lloc de discussió i participació alternativa al model institucional de debat i sindicalisme, on molts treballadors i treballadores s'havien aplegat per animar de forma pacífica la jornada de vaga. Aparentment l'objectiu era convèncer al jutge de guàrdia per tal que autoritzés o donés per bona (no està clara la cronologia) l'entrada, desallotjament i detenció dels ocupants de l'edifici, l'actuació dels quals no havia estat en cap moment de tota aquesta setmana violenta (raó per la qual un jutge dies abans no havia autoritzat el desallotjament).
El guió a la tarda va ser idèntic, mentre fins a tres manifestacions autoritzades amb milers de treballadors i treballadores miraven de transcórrer pacíficament pels recorreguts establerts, els mossos d'esquadra no paraven d'empènyer els grupuscles violents cap al cos de les manifestacions. En el cas de la de la CGT, formada per uns 8000 manifestants pacífics, les càrregues policials van arribar a dividir la manifestació per un moment a l'alçada de la Gran Via, posant a prova la serenitat i el coratge de manifestants de tota edat i condició que malgrat tot van reprendre el recorregut previst cap a Via Laietana. Va ser inaudit veure com la policia deixava anar el trànsit rodat cap al cos de les manifestacions quan no eren els propis vehicles policials els que les travessaven creant situacions de gran tensió. En aquest context &e acute;s repugnant i absolutament aliè a la realitat que una de les fotos més divulgades del dia fos la d'un jove llançant una pedra lluint una enganxina de la CGT.
(...)
Tornant a la vaga, en el cas de l'Ajuntament estimem que el seguiment va ser superior al que va haver el dia 8 de juny i que es va trobar al voltant del 40%, tot i que amb variacions importants per sectors i organismes autònoms. Pensem que els treballadors i treballadores municipals hem de prosseguir en la reconstrucció de l'esperit de lluita, no quedant-nos només en la defensa del compliment del conveni i les reivindicacions econòmiques de curta volada, sinó obrint de forma oberta i d'una vegada la lluita per la millora de les condicions de treball i la dignitat de la condició de treballadors i treballadores públics.
Considerem que amb tot el que ha passat, amb les mesures que ens van portar a la vaga i que continuen vigents, amb el govern que continua insistint en retallar les pensions i allargar l'edat de jubilació i amb un projecte de pressupost que insisteix en les polítiques neoliberals que ens han portat a aquesta crisi i l'estan agravant, NO ÉS POSSIBLE TORNAR A LES MESES DE NEGOCIACIÓ. Els sindicats majoritaris, massa tebis amb el govern durant la negociació de la Reforma Laboral, tardans en la convocatòria de la vaga i ambigus en les seves crides a la mobilització, han d'entendre que la responsabilitat a la que han de fer front no consisteix en donar aire als partits polítics de referència davant les properes conteses electorals sinó que davant de qui han de ser responsables és davant dels treballadors i treballadores als que diuen representar, els drets dels quals s'estan trepitjant d'una manera injusta i vergonyosa.
A la CGT ho tenim molt clar, no acceptem ni acceptarem un pas enrere en els drets socials i laborals ni amb l'excusa d'una crisi que no ha tingut res a veure amb el treball, ni amb unes mesures que deixen intactes els interessos dels especuladors al temps que ofeguen el funcionament de l'economia real.

HEM DE CONTINUAR AMB LA MOBILITZACIÓ, PER LA PRESERVACIÓ DELS DRETS SOCIALS I LABORALS, PER UN CANVI DE MODEL ECONÒMIC QUE S'HA DE BASAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTAT DEL BENESTAR I EL REPARTIMENT DE LA RIQUESA.
ORGANITZA'T I ACTUA.

CCOO:
Després de la jornada de vaga general del passat dia 29 de setembre i després dels ‘booms’ informatius, sovint partidistes i interessats, us fem arribar una sèrie de dades i/o reflexions, tendents a objectivar el pensament que, com a assalariats, tots i totes hauríem de tenir, en contra de les demagògiques ‘influències’ negatives que atempten contra els interessos generals.
En qualsevol cas, prèviament, volem agrair la participació dels treballadors/es que van secundar la vaga i van participar a la manifestació del mateix dia.

L’Ajuntament ens ha facilitat unes dades referides al conjunt de treballadors/es del grup municipal (Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals) –segons dades de la Intranet, uns 12.500- que diuen que han fet vaga aproximadament un 20 % del personal que tenia obligació d’anar al lloc de treball, aproximadament, unes 1900 persones.
Cal considerar, però, molts treballadors/es no tenien obligació d’anar a treballar perquè la jornada del dia 29-S van gaudir de lliurança ‘potestativa’ (permís, llicència, vacances, etc.), lliurança aquesta que, en la seva majoria va ser oferta ‘generosament’ per la pròpia administració, sota la premissa que ‘així no se’t descomptarà res del sou’. L’afectació d’aquesta generositat representa, segons estimacions objectives de la nostra secció, un 50 % del personal que tenia obligació d’anar a treballar, que sumats als 20 % que van fer vaga representa que un 70 % de la plantilla municipal que tenia jornada laboral no hi va anar per motiu i causa de la vaga general.
Les incidències esmentades i la manca de demanda de serveis municipals, també per causa d’afectació general de la vaga, poden fer-nos afirmar amb satisfacció que
L’ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL VA SER NUL•LA O PRÀCTICAMENT NUL•LA EL DIA 29-S

No obstant, cal reflexionar sobre el motiu i les causes que van propiciar que una part de la plantilla anés a treballar sense tenir obligació de fer-ho.
Tenim clar que molts companys i companyes comparteixen les inquietuds generals que motivaren la convocatòria, però ateses situacions de temporalitat i/o interinitat han fet desistir la seva participació.
Tenim clar que hi hagut una important campanya mediàtica en contra dels sindicats convocants, amb la única finalitat de ‘rebentar’ la vaga, campanya avalada pel propi govern, partits polítics i empresaris.
Tenim clar que, dins casa nostra, hi ha sindicats que els seus posicionaments, expressos o tàcits, els fa, indubtablement, enemics de la classe treballadora.
Tenim clar que, malgrat les nombroses assemblees que hem realitzat durant el mes de setembre, hi ha molta desinformació dels efectes de la Reforma Laboral i les conseqüències que comportarà en tots els àmbits, inclòs el funcionarial.
Companys i companyes, sabem que la lluita no ha fet més que començar i coneixem els obstacles i enemics que tenim al davant.
Com a sindicat majoritari a nivell estatal i dins del nostre entorn, ens veiem obligats a ser forts i contundents davant la situació que ja tenim a sobre i recordar-te que les organitzacions obreres –amb subvencions o sense- són l’única arma que tenim els treballadors per fer front a les agressions que el Capital ens infringeix.

AMB EFECTES IMMEDIATS, TENIM UN CONVENI QUE HEM DE DEFENSAR, PER NO ACUMULAR MÉS PRECARIETAT DE LA QUE ENS VE A SOBRE.
NO ÉS HORA DE DUBTES; ÉS HORA DE POSICIONAMENTS CLARS I DETERMINANTS.
COMPTEM AMB TU, JA QUE SENSE TU NI EXISTEIXES, NI EXISTIM.
.